Tornar al Grau en Disseny

Iniciació als Projectes de Disseny II

A l’assignatura seguim aprofundint en l’aprenentatge sobre com desenvolupar projectes de disseny. S’aprenen noves metodologies d’investigació, i es consoliden les estratègies d’anàlisi que ens permeten contextualitzar les propostes, així com direccionar, posicionar i formalitzar amb major rigor i coherència els nostres projectes.

(*) L'estudiant pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB072

Continguts

Els continguts de les assignatures de projectes responen a una lògica processual. Els alumnes han d'assumir i saber aplicar els processos necessaris per a la creació de projectes de disseny. Aquests processos responen a la següent estructura:

 • Investigació
 • Conceptualització
 • Formalització

En la fase d'investigació els alumnes s'enfronten a l'anàlisi d'una problemàtica. La investigació podrà ser executada seguint múltiples processos: científic i especulatiu. En aquesta assignatura la selecció de la metodologia d'investigació serà escollida pels mateixos docents segons quina sigui la necessitat de cadascun dels problemes. En la fase de conceptualització els alumnes definiran conceptual i visualment les premises del projecte a través d'esquemes, gràfics, mapes de conceptes, imaginaris visuals, etc. En la fase de formalització l'alumne haurà de crear l'objecte de disseny a partir de les premises prèviament definides i utilitzant els llenguatges més adients.

Els projectes que els alumnes treballaran estan definits de la següent manera:

Projecte 3

 • Àmbit d'actuació: Allò privat expandit
 • Repte : Planificar la supervivència
 • Mètode de treball: Especulatiu

Projecte 4

 • Àmbit d'actuació : Disseny emocional
 • Repte : Compaginar una peça única i la reproductibilitat
 • Mètode de treball: Comparatiu

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica correctament diferents processos projectuals de disseny inductius i comparatius aplicats a les diferents disciplines del disseny amb diferents tècniques de conceptualització.
 • Entén el llenguatge específic del disseny aplicat a diferents disciplines.
 • Utilitza els referents específics de la disciplina en els projectes de disseny.
 • Aplica una recerca social qualitativa durant el procés de recerca projectual centrant l’atenció amb l’usuari.
 • Realitza un prototipatge experimental vinculat a una disciplina
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no, de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions, amb un llenguatge especialitzat propi del disseny.
 • Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i professional.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge seran avaluats a partir de 2 projectes centrals i un de complementari (com a mínim), seguint el següent esquema percentual:

 • Projecte 1: 30%
 • Projecte 2: 30%
 • Suma d’exercicis complementaris (1, 2 o 3): 30%
 • Participació: 10%

Professorat

Fran Casado, Dissenyador de moda. Direcció d’art i concepte

Fran Casado

Dissenyador de moda. Direcció d’art i concepte

Mariona García, Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Mariona García

Diplomada en Magisteri. Estudis de Disseny Gràfic. Cultura visual

Frank María, Doctorand. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Animació Stop Motion

Frank María

Doctorand. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Animació Stop Motion

Pierino dal Pozzo, Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Espais/Interiors

Pierino dal Pozzo

Llicenciat en Arquitectura. Coordinador de l'itinerari de Disseny d'Espais/Interiors

Mireia P. Carbonell, Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling

Mireia P. Carbonell

Graduada en Disseny Gràfic. Comunicació. Storytelling