Tornar al Grau en Disseny

Iconografia i Comunicació

Aquesta assignatura de l'àrea de cultura té com a objectiu introduir a l’alumnat del grau en disseny en la ciència social de la Iconografia. Per a això, s'explorarà la formació, evolució i interpretació de les imatges mitjançant patrons, i també se'ls guiarà en la interpretació de les imatges i la seva construcció en el sistema cultural. Finalment, s'insistirà en la importància que exerceix la comunicació a l'hora de vehicular el sistema lexicogràfic cap a un sistema iconogràfic.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF061

Continguts

1- Context i entorn

 • Introducció a la història de les imatges.
 • Fonts iconogràfiques clàssiques: Història de l'art, esglèsia, institucions estatals, mitjans de comunicació i entreteniment de masses, publicitat.
 • Genealogia històrica dels paradigmes iconogràfics. La creació i manteniment de sistemes iconogràfics.
 • Fonts iconogràfiques alternatives i conjunturals: entorns socials, culturals i polítics. Contraiconografies.
 • Ciències socials i tipologies institucionalitzades.
 • La creació de consens i dissensió iconogràfica.

2- Representació i sentit

 • La semiòtica: procediments, fonts i escoles.
 • Signe, símbol, al.legoria. Els trops lingüistics. Iconografies cromàtiques.
 • Estereotip i comunicació.
 • La recepció de les imatges. De la idolatria a la iconoclastia.
 • La imatge com a text.
 • La identitat visual pre i post-digital.
 • Muntatge, fotomuntatge, muntatge videogràfic i fílmic.
 • Imatge, certesa i falsetat. Imatge i versemblança.
 • La imatge afectiva: causes i efectes. Imatges calentes versus imatges fredes.
 • Senyalètica, informació, la imatge interfaç.

3- Direcció iconogràfica

 • Recerca i creació de fonts documentals.
 • Mitjans, formats i audiències en la direcció projectual.
 • El.laboració i comunicació de projectes visuals.
 • Iconografia informacional.
 • Consistència iconogràfica en direcció artística.
 • Traducció iconogràfica en literatura i viceversa.

4- Comunicació

 • Elements bàsics de la comunicació humana.
 • Teories bàsiques de la comunicació.
 • Causes i efectes entre tècnica comunicacional i espai social.
 • Realitat i signe: la re-presentació.
 • Polítiques comunicacionals: Anàlisi de problemes.

Resultats d'Aprenentatge

 • Diferencia entre els diversos àmbits comunicacionals i es posiciona de forma crítica.
 • Analitza i identifica amb propietat els contextos històrics, socials, culturals i tècnics dels sistemes de comunicació.
 • Entén i aplica els principis de la semiòtica en la construcció i interpretació del llenguatge comunicacional.
 • Comunica a tot tipus d'audiències especialitzades o no (clients, fabricants, proveïdors), de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions.
 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
 • Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l’exercici de la professió.
 • Analitza èticament situacions d’injustícies i desigualtats i proposa mesures de compensació.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE8. Domina l'ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d'adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l'usuari.

Avaluació

 • Observació de la participació: 20%
 • Realització de treballs o projectes requerits: 40%
 • Defensa pública de projectes: 10%
 • Seguiment del treball realitzat: 30%

Professorat

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

Jorge Luis Marzo, Doctor. Llicenciat en Geografia i Història. Coordinador del Grup de Recerca GREDITS. Estudis culturals

Jorge Luis Marzo

Doctor. Llicenciat en Geografia i Història. Coordinador del Grup de Recerca GREDITS. Estudis culturals