Tornar al Grau en Disseny

Història de la Moda I

En aquesta assignatura es proposa una visió aprofundida dels diferents corrents en la història de la indumentària, des dels seus inicis fins a finals del segle XIX. En cadascun dels períodes, es treballarà, a més de les característiques dels vestits, el context històric, social i de pensament, amb la voluntat de comprendre el perquè de l'esdevenir de les tendències. A més a més, es treballarà la incidència de cadascun dels corrents en la contemporaneïtat, amb la voluntat de que els estudiants aprenguin, a més del coneixement històric, a emprar aquesta informació com a una eina de gran utilitat durant el seu procés creatiu. Emprar la història de la moda com a element de gran utilitat durant el procés creatiu observant els principals corrents que la conformen, des de la prehistòria fins al segle XIX, per conèixer el context social, cultural, històric i filosòfic de cada moment, comprenent tan mateix els motius pels quals s'adopten les diferents maneres de vestir. Adaptar els elements que conformen la moda del passat als gustos, tendències i necessitats actuals.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny de Moda
 • Codi de l'assignatura: GDVM33

Continguts

 1. Introducció a la cultura, a l'antropologia i el sistema de la moda
 2. Motius i funcions de la moda.
 3. Història de la moda al llarg de la història
 • La Prehistòria
 • L'Antic Egipte
 • L'Antiguitat Clàssica
 • Bizanci
 • Alta i baixa Edat Mitjana
 • El Renaixement (s. XVI)
 • EL barroc (s. XVII)
 • El Rococó (s. XVIII)
 • La Revolució Francesa i l'Imperi Napoleònic
 • El Romanticisme
 • La moda finisecular

Resultats d'Aprenentage

 • Avalua els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i la seva funció dins la societat.
 • Utilitza el llenguatge propi de l’àmbit del disseny de moda per a la comunicació professional.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Aplica els coneixements de la història de la moda des dels orígens fins al segle XX en l'anàlisi de tendències.
 • Analitza els elements i els codis de la indumentària, el seu impacte i funció enfront de la societat.
 • S’expressa amb el llenguatge propi de l'àmbit del disseny de moda per a la comunicació en entorns professionals.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

Avaluació

 • 2 treballs autònoms (60%)
 • Exàmen (30%)
 • Avaluació continuada (10%)

Professorat

Sílvia Rosés, Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca

Sílvia Rosés

Doctora. Llicenciada en Història de l'Art. Recerca