Tornar al Grau en Disseny

Fonaments del Disseny II

És un aprofundiment metodològic en el procés de dissenyar. Partint de la base apresa a Fonaments del Disseny II, l'estudiant comença a apropar-se a contextos més complexos. Treballant la idea de comunitat, l'estudiant practica sistemes de recerca social.

L'assignatura proposa reptes de disseny oberts, de manera que es convida a l'estudiant a realitzar projectes concrets en el marc d'aquests i d'acord amb els seus interessos i, alhora que es valora un aprofundiment de l'esperit crític dels plantejaments.

No és una assignatura teòrica, però sovint parlem i dialoguem sobre temes que ens importen, ens interpel·len i en els que ens sentim compromeses. No és una assignatura de taller, però sovint ens embrutem les mans. Fonaments del Disseny II és, sobretot, una assignatura metodològica, on cada estudiant descobreix la seva manera d'investigar, de cercar, d'aprendre, i de construir el seu procés en un projecte de disseny.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB011

Continguts

1. Metodologies de treball
1.1 Paramètric
1.2 Científic.

2. Models de treball del disseny
2.1 Agència
2.2 Freelance
2.3 Col·laboratiu

3. El dissenyador com a agent invetigador
3.1 Memòria de recerca amb format acadèmic.
3.2 Documentació mediatica de processos de recerca.

4. Mètodes d'estudis de camps
4.1 Observació etnogràfica.
4.2 Planificació d'entrevistes
4.3 Observació participant.

5. Comunicant projectes
5.1 Eines de comunicació audiovisual d'idees
5.2 Eines de comunicació en xarxa d'idees

Resultats d'Aprenentatge

 • Utilitza les bases de la comunicació en diversos formats visuals i audiovisuals per a comunicar projectes.
 • Aplica correctament processos projectuals de disseny paramètric i científic. En el procés projectual científic sap fer una memòria.
 • Aplica recerca basada en el treball de camp durant el procés de recerca.
 • Es capaç de comunicar-se amb el llenguatge propi del disseny .
 • Disseny intervencions que atenen a necessitats de l’àmbit de forma multidisciplinari.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobres les quals fonamentar quan cal i és pertinent, les reflexions sobres aspectes socials, cientíca o ètica en l’àmbit del disseny .

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE8. Domina l'ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d'adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l'usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de manera efectiva en estructures de cooperació i col • col·laboració al desenvolupament de propostes d'actuació amb capacitat d'adaptació a diferents formes de treball d'equips creatius.

Avaluació

En aquesta primera assisgnatura projectual els professors valoraran tant la qualitat com la quantitat de la feina presentada pels alumnes. L'objectiu de valorar la quantitat és la de transmetre a l'alumne la necessitat d'un esforç metòtic i continuat, i allunyar la idea de que les bones idees apareixen de cop i volta.

Entenent que un projecte de diseny ha de demostrar tant un procés d'analisi (reflexió) i de síntesi (creació), a l'estudiant se'l valorarà en aquests aspèctes:

 • Ha definit correctament l'objectiu del projecte?
 • S'ha documentat sobre la temàtica tractada?
 • Ha tret conclusions pertinents sobre la temàtica?
 • Ha conceptualitzat la seva proposta seguint les conclusions previes de la fase d'analisi?
 • Ha seguit un procés d'iteració en la fase de formalització
 • Ha argumentat les seves desisions formals?
 • Ha realitzat un prototip?

Professorat

Mariona Genís, Doctora Arquitecta. Especialitzada en espais educatius

Mariona Genís

Doctora Arquitecta. Especialitzada en espais educatius

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Josep Maria Marimon, Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Josep Maria Marimon

Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista