Tornar al Grau en Disseny

Fonaments del Disseny I

És una assignatura on l'estudiant aprèn i practica les diferents fases que implica el procés de realització d'un projecte de disseny.  Aprenem a investigar i buscar tota la informació necessària per realitzar el projecte. Cerquem i analitzem referències. Apliquem estratègies de conceptualització i la seva relació amb el seu context. Experimentem amb formes, materials i metodologies. Formalitzem els nostres prototips buscant la millor solució al projecte. Validem les nostres propostes amb la comunitat i n'extraiem conclusions.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB001

Continguts

1. Què és el disseny?
1.1 El paper del dissenyador en l'actualitat
1.1.1 El dissenyador com a agent amb responsabilitat social, política, i mediambiental
1.1.2 El dissenyador com a investigador
1.2 Àmbits del disseny en l'actualitat
1.2.1 Exemples de projectes interdisciplinaris
1.2.2 Coneixement del medi

2. Processos
2.1 Fases del procés de projectació
2.1.1 Recerca
2.1.2 Conceptualització
2.1.3 Formalització
2.2 Tipus de processos de treball

3. Introducció a les eines
3.1 Introducció a la tipografia i la maquetació
3.2 Introducció a la fotografia i al vídeo
3.3 Introducció al volum, escala i 3D
3.4 Mètodes de comunicació, difusió i socialització d'idees
3.5 Processos de brainstorming
3.6 Eines bibliogràfiques

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica correctament diferents procesos projectuals de disseny.
 • Sap documentar utilitzant múltiples medios tot el procès de recerca projectual.
 • Sap argumentar els seves propostes de disseny en presentacions orals i visuals.
 • Realitza recerca de eferents adecuats a les diferents tipologies de projectes.
 • Troba enfocament propi sobre la problemàtica tractada des d'una perspectiva que reuneixi els caràcterístiques del dissenyador contemporani.
 • Fa producció formal experimental coherent amb el concepte i la recerca realitzada.
 • Utilitza a els recursos físics i virtuals propis del disseny.
 • Analitza críticament i avalua la complexitat d'un projecte de disseny.
 • És capac de treballar en grup de manera efectiva.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

En aquesta primera assisgnatura projectual els professors valoraran tant la qualitat com la quantitat de la feina presentada pels alumnes. L'objectiu de valorar la quantitat és la de transmetre a l'alumne la necessitat d'un esforç metòdic i continuat, i allunyar la idea de que les bones idees apareixen de cop i volta.

Entenent que un projecte de disseny ha de demostrar tant un procés d'analisi (reflexió) i de síntesi (creació), a l'estudiant se'l valorarà en aquests aspectes:

1) Ha definit correctament l'objectiu del projecte?
2) S'ha documentat sobre la temàtica tractada?
3) Ha tret conclusions pertinents sobre la temàtica?
4) Ha conceptualitzat la seva proposta seguint les conclusions previes de la fase d'analisi?
5) Ha seguit un procés d'iteració en la fase de formalització?
6) Ha argumentat les seves desisions formals?
7) Ha realitzat un prototip?

Professorat

Mariona Genís, Doctora Arquitecta. Especialitzada en espais educatius

Mariona Genís

Doctora Arquitecta. Especialitzada en espais educatius

Nico Juárez, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Nico Juárez

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Dissenyador transdisciplinar

Josep Maria Marimon, Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Josep Maria Marimon

Graduat en Disseny Audiovisual. Coordinador del departament de Materialitats i Tecnologies

Marina Salazar, Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista

Marina Salazar

Graduada en Disseny Gràfic. Recerca. Artista