Tornar al Grau en Disseny

Expressió Gràfica II

Aquesta asignatura és l’evolució natural d’Expressió Gràfica I. Es un aprofundiment significatiu en les eines, llenguatges i mètodes d'expressió pròpies de cada un dels diferents àmbits del disseny. A través de treballs s’incentiva una aproximació creativa de l’estudiant a cada un dels codis comunicatius i estètics de cada un dels àmbits de disseny.

Aproximació al disseny audiovisual
L’assignatura proposa un aproximació pràctica als codis, canals, mètodes, tecnologies  i mitjans d’expressió propis del disseny audiovisual fora de les pantalles. L’audiovisual projectat a l’espai, audiovisual amb temps real i/o generatiu, permeten crear atmosferes envolvents i experiències inmersives als espectadors.

Aproximació al disseny d’espais
Treball de la creativitat mitjançant eines de representació gràfica assistides per ordinador i un procés d'immersió al món dels materials i del maquetisme. Es treballa l’espai desde una doble vesant:  llenguatge bidimensional i tridimensional. Es potencia la visió global de l’espai i el desenvolupant de diferents llenguatges d’expressió i comprensió d’aquest. Descobrint, constatant, dissenyant i comunicant a través del mateix procés expressiu.

Aproximació al disseny gràfic
Aquesta asignatura és una aprofundiment a les eines i els codis bàsics que conformen la pràctica del disseny gràfic. Es vol practicar amb més profunditat les bases de la tipografia, la forma, la composició i el color per tal de dotar a l'alumne de competències pròpies del disseny gràfic.

Aproximació al disseny de moda
Es realitza a través d’una introducció al patronatge. S’enten el patronatge com un instrument necessari per a la construcció d’una prenda. Alhora, s’enten el procés de construcció d’una prenda com a una recerca on el volum, el cos, la tecnologia i les formes són els elements imprescindibles.

(*) L'alumne pot escollir les assignatures d'Iniciació als Projectes i Expressió Gràfica segons la menció que vulgui cursar. Aquesta elecció no afecta a la menció d'itinerari. Aquesta assignatura té com a objectiu principal introduir els alumnes en les eines, els llenguatges i els mètodes d'expressió gràfica relacionats amb els diferents àmbits del disseny.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB062

Continguts

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC

3. Estudi de les proporcions:
Composició. Equilibri, tensió, positiu, negatiu, profunditat, eixos, recorregut, jerarquies...
El text
- La lectura: com l’ull humà llegeix la lletra impresa.
- La linia de text i espai entra paraules.
- Cos i interliniat.
- Jerarquies.
- Gris continu.
- Blancs. Composició.

4. Estudi de la forma i del volum
Formes sintètiques i entenedores. Els pictogrames.
La lletra i la paraula
- Nomenclatura de les parts del tipus.
- La familia tipogràfica. Classificació.
- La forma i la contraforma.
- Correccions òptiques.
- Interlletrat.

5. Aplicació de diferents tipus de prototipatge
Maquetació de plafons i ús dels utensilis: paper, cutter, cinta adhesiva, estora per tallar, cola d’esprai, llàpis, etc.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL

1- Anàlisi de les eines d'expressió gràfica.
1.1-Direcció
1.2-Producció
1.3-Pressupost

2-Aplicació de les diferents técniques de representació
2.1-Adaptació i Dir. Artística
2.2-Story Board
2.3-Escenografia
2.4-Concep Art

3-Estudi de les proporcions (el temps)
3.1 Animàtica

4- Aplicació dels diferents tipus de prototipatge
4.1- Visita externa a un estudi / productora
4.2- Desenvolupament de la direcció artística d'un producte audiovisual

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

- Anàlisi de les eines d'expressió gràfica (deconstrucció)
L'organització de l'assignatura contempla que es desenvolupin simultàniament durant cada semestre les eines de representació gràfica assistides per ordinador amb la immersió al món dels materials i del maquetisme. El temari està creat de manera global per enllaçar conceptes i mantenir sempre una visió abstracta i global dels espais treballats.

- Aplicació de les diferents tècniques de representació
Representació de l'espai, abstracció i esquematització de formes i conceptes, procés de síntesis formal i conceptual.
Recerca i constatació de diferents llenguatges expressius. Assimilació i adaptació buscant un llenguatge propi.

- Estudi de les proporcions / Estudi de la forma i del volum
Creació d’un projecte global. Representació i expressió plana i volumètrica d’un projecte creat en l’imaginari de cada alumne. Treball a nivell individual mitjançant tècniques avançades de representació. Exposició final amb làmines de síntesi, representació del procés executiu i creatiu i defensa verbal corresponent.

- Aplicació de diferents tipus de prototipatge
Disseny i construcció dels diferents projectes proposats. Tècniques i materials corresponents.
Exploració de l’ús del fotomuntatge com a medi d’expressió.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

1. Anàlisi de les eines d'expressió gràfica i estudi de les proporcions.
Estudi anatòmic del cos per poder desenvolupar els seus codis en el patró.
Tipologies del cos humà.
Passar del pla al volum i viceversa.
Anàlisi de la folgança; estudi de l'espai entre el cos i la peça.
Iniciació al Taller, imprescindible per a un bon desenvolupament de la matèria i formació de l'alumne el tenir coneixement de la maquinària.

2. Estudi de la forma.
Estudi de les bases del Cos.
Nomenclatura del patró de cos i desenvolupament del patró utilitzant la nomenclatura.
Patró base de cos i vestit, amb i sense mànigues, per a teixits plana i circular
Taula de mesures.
Exercicis guiats pel professor de transformacions de les bases aplicant les tècniques apreses.
Recerca d'acabats en Plana i punt.
Estudi del patró sense pinça de pit en el volum del cos per punt i plana.

3. Estudi del volum i aplicació de diferents tipus de prototipatge.
El moviment. Associació de la màniga amb el cos.
Patró base i codis de màniga muntada per plana i punt.
La pinça com el primer element de volum.
Exercicis de trasllats de pinça de pit.
Volumetria i aplicació de les tècniques de volum al patró.
Tipologies de mànegues I
Realització d'exercicis manipulant la màniga i aplicant tècniques de volum.

Resultats d'Aprenentatge

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC

 • Coneix diferents eines d'expressió gràfica com el correcte ús de la tipografia, el color i la composició.
 • Estructura i jerarquitza gràficament la informació visual.
 • Escull l'eina d'expressió més adequada per representar de forma gràfica o audiovisual diferents projectes en funció de les seves característiques.
 • Reconeix la semiòtica de la forma, tipografia i color i la seva funció comunicativa.
 • Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el qual s'han realitzat.
 • Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Utilitza les eines adequades per desenvolupar una investigació prèvia al procés de creació.
 • Cita les fonts del procés d'investigació.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL

 • Visualitza un producte audiovisual, i és capaç de desglossar la seva estructura bàsica.
 • Aplica correctament els diferents tipus de plans, angulacions i moviments de càmera tenint en compte la seva finalitat formal.
 • Aplica el coneixement de les tres dimensions quan desenvolupa productes audiovisuals.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

 • Aplica correctament, seguint els mètodes exposats a classe les diferents tècniques de representació vinculades a les diferents disciplines del disseny.
 • Visualitza resultats de diferents tècniques de representació gràfica i analitza el procés amb el que s’han realitzat.
 • Coneix les proporcions, formes i volums en les diferents tècniques de representació vinculades al disseny.
 • Utilitza les proporcions formes i volums en les diferents tècniques de representació per a realitzar prototips i comprovar-ne la seva funcionalitat.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
 • Llegeix plànols bidimensionals d’una manera professional, entén l’espai representat i recrea la tercera dimensió mentalment. Realitza maquetes ajustades a paràmetres reals.
 • Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

 • Utilitza adequadament les eines tècniques del patronatge i del moviment per realitzar patrons de cos.
 • Aplica adequadament les tècniques del patronatge per a realitzar volums.
 • Elabora correctament patrons de siluetes de creació pròpia.
 • Avalua i identifica les característiques de cada peça de roba. Identifica i resol els problemes dels prototips de tops, camiseria i dessuadores.

Competències Específiques

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.
CE3. Realitza processos d'experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.
CE3. Realitza processos d'experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.
CE3. Realitza processos d'experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l'exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.
CE3. Realitza processos d'experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de manera coherent als processos d'experimentació, de desenvolupament, de realització i de presentació dels projectes professionals.

Avaluació

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY GRÀFIC
• Assistència mínima a l'aula: 70%
• Avaluació contínua.
• La correcta realització i presentació dels projectes principals es valorarà amb un 80%.
• La participació activa a classe, la col·laboració amb els companys i companyes, la generositat en l'intercanvi d'idees i recursos es valoraran amb un 20%.
És obligatori el lliurament de la totalitat dels projectes i exercicis plantejats.
________________________________________

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY AUDIOVISUAL
• Cal un 70% d'assistència a les classes per ser avaluat.
• L'avaluació es realitzarà mitjançant la correcta elaboració i presentació del dossier de pre-producció i presentació d'una adaptació audiovisual.
Aquesta avaluació consta de les següents parts:
Dossier de venda:
1. Introducció
2. Situació de context / proposta escenogràfica.
3. Personatges
4. Concept Art
5. Pressupost
6. Qualitat de la presentació
Teaser de venda:
1. Story Board
2. Animàtica
3. Defensa Oral
4. Tríptic de venda
________________________________________

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY D'INTERIORS
• La participació activa a classe, fòrums temàtics organitzats en l'entorn virtual o altres plataformes, la puntualitat i l'assistència (70% obligatòria) es valoraran amb un 10%
• El seguiment del treball realitzat al taller ia l'ordinador es valorarà amb un 15%
• La correcta realització i presentació del primer exercici es valorarà amb un 15%
• La correcta realització i presentació del segon exercici valorarà amb un 15%
• La correcta realització i presentació del tercer exercici es valorarà amb un 15%
• La correcta realització i presentació del projecte i exposició final es valorarà amb un 30%
________________________________________

EXPRESSIÓ GRÀFICA AMB ENFOCAMENT A DISSENY DE MODA
S'avaluarà la participació a classe.
• Assistència a classe obligatòria d'un 70%
• Examen semestral: s'avaluarà a través d'un exercici l'agilitat i la capacitat resolutiva. 25%
• Lliuraments de prototips definitius. 25%
• Seguiment i lliurament dels treballs dirigits a classe. 40%
• Actitud i compromís. 10%

Professorat

Laura Tordera, Llicenciada en Arquitectura. Comunicació. Llenguatge de representació

Laura Tordera

Llicenciada en Arquitectura. Comunicació. Llenguatge de representació

David Martín, Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

David Martín

Graduat en Disseny Gràfic. Recerca en Art i Disseny

Marta Morralla, Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Marta Morralla

Graduada Superior en Disseny de Moda. Patronatge

Diego Suárez, Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals

Diego Suárez

Llicenciat en Enginyeria (Telecomunicacions). Arts digitals