Tornar al Grau en Disseny

Economia, Empresa i Disseny

Aquesta assignatura de l'Àrea de Cultura té com a objectiu introduir els estudiants del grau, en els coneixements sobre l'àmbit de l'economia necessaris per al seu futur com a dissenyadors. L'assignatura els introduirà en alguns dels problemes que han fascinat tant els economistes clàssics, neoclàssics com contemporanis, i així comprendre i conèixer la complexitat dels fenòmens econòmics de la societat contemporània.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GDB052

Continguts

 1. Introducció a l'economia: és cultura
 2. A voltes amb el valor
 3. El capital simbòlic
 4. Models de producció
 5. Propietat intel·lectual
 6. La cultura lliure i models diferents
 7. La vida social de les coses
 8. L'economia i la ciutat: l'art de la renda
 9. Innovació i innovació social
 10. Economies digitals: visibilitat i atenció
 11. Neoliberalisme
 12. El món fiscal i les seves meravelles
 13. La hipòtesi comuna
 14. Occident no és tot: altres models d'economia i cultura

Resultats d'Aprenentatge

 • Comprèn adequadament els termes i els conceptes bàsics de l’economia així com els principals indicadors econòmics i sap analitzar-ne els vincles en l’àmbit de la cultura.
 • Entén els processos de formulació d'estratègia empresarial aplicant aquests coneixements a l’estudi de casos concrets que li permetin analitzar i definir conseqüentment un projecte d’empresa.
 • Respecta els drets sobre la propietat intel·lectual en l’àmbit del disseny procedint com a usuari a actuar en l’ús legítim d’obres mitjançant llicències i autoritzacions en organismes de gestió autoritzats.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre els quals fonamentar quan cal i és pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.

Competències Específiques

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual que entenen el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

Avaluació

Es realitzaran tres projectes avaluables que valdran un 20% de la nota final, més un projecte final que consistirà en un manual d'economia i cultura que valdrà el 30% de la nota. Finalment es valorarà l'actitud amb un 10%.

Els criteris concrets d’avaluació de cada projecte i exercici es definiran i discutiran abans de cada exercici en relació als resultats d'aprenentatge i els indicadors que en deriven.

Per avaluar l' assignatura és imprescindible haver assistit com a mínim a un 70% de les classes.

Professorat

Rubén Martínez, Doctor. Llicenciat en Ciències Polítiques. Recerca cultural i social

Rubén Martínez

Doctor. Llicenciat en Ciències Polítiques. Recerca cultural i social

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

Mariona Moncunill, Doctora. Artista. Investigadora

Mariona Moncunill

Doctora. Artista. Investigadora