Tornar al Grau en Disseny

Disseny i Comunicació

L’assignatura és el pont entre BAU i el món laboral. Els exercicis acosten la realitat professional amb metodologies de recerca, anàlisi i presentació de projectes. A través d’una mirada atenta al panorama creatiu actual les classes ajuden a l’estudiant a situar-se, definir el seu perfil professional i saber comunicar-lo amb el portfoli i altres eines de comunicació.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG24

Continguts

1. Estratègia Creativa

 • Què és estratègia i la seva contribució específica en el disseny gràfic
 • Tipus d'estratègia creativa
 • Procés de treball i fases per elaborar una estratègia creativa.

2. Conceptualització

 • Diferenciació entre idea i concepte
 • Per què és necessari conceptualitzar per formalitzar, produir o vendre projectes de disseny
 • Eines i recursos de conceptualització gràfica.

3. Recerca

 • Què és fer recerca i per què és necessària en projectes de disseny
 • Tipus de recerca i metodologies
 • Procés de treball i fases d'investigació
 • Eines i recursos per a la recerca en disseny, amb el disseny i el disseny.

4. Anàlisi

 • Anàlisi, síntesi, interpretació i capacitat crítica
 • Mètodes d’anàlisi que podem aplicar en projectes de disseny
 • Procés i fases de treball.

5. Presentacions de projectes

 • La presentació àudio–visual–oral–de posada en escena com a estratègia persuasiva de comunicació
 • Tipus de presentacions públiques
 • Algunes eines, recursos i metodologies d'utilitat.

6. L'exercici de la professió

 • Estat actual de la professió
 • Perfils professionals actuals i futurs
 • Eines i recursos per a la introducció al mercat laboral des de diferents perspectives laborals.

Resultats d'Aprenentatge

 • S'introdueix en la recerca i l'anàlisi de contingut textual i visual, per al posterior desenvolupament del Treball Final de Grau.
 • Entén l'estratègia creativa, la conceptualització, la recerca, l'anàlisi i la presentació de projectes com a etapes necessàries en un procés projectual de disseny gràfic.
 • Mostra sentit crític en el desenvolupament de projectes propis i grupals.
 • Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional.
 • Es forma en situacions complexes que requereixen noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com en el professional del disseny gràfic.
 • Utilitza el llenguatge àudio/visual, escrit i oral per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit. Així com explora formats d'expressió i presentació alternatius.
 • Adquireix habilitats per al treball cooperatiu i detecta contribucions específiques individuals i grupals per al desenvolupament de tasques.
 • S'autogestiona el treball en tots els aspectes i aprèn a avaluar-los de forma responsable.

Competències Específiques

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

Es segueix un model d’avaluació continua.
L’avaluació inclou treballs orals, escrits i àudio/visuals, tan individuals com en grup.
Es realitzen exercicis dins i fora de classe i projectes per cada bloc del temari, tan tutoritzats com de treball autònom.
La participació i l'actitud a classe també es valoren.

PONDERACIÓ

 • 45% Realització i presentació de 3 treballs curts (15% cada u)
 • 25% Realització i presentació del projecte llarg
 • 20% Exercicis dins i fora de classe
 • 10% Actitud i participació.

Cal assistir a un mínim de 70% de les hores lectives per poder ser avaluat.
L’avaluació també es basa en el lliurament de tots els treballs i exercicis.

Professorat

Marina Martínez, Graduada en Disseny Gràfic

Marina Martínez

Graduada en Disseny Gràfic

Pol Alert, Llicenciat en Humanitats. Estratègia i creativitat publicitària

Pol Alert

Llicenciat en Humanitats. Estratègia i creativitat publicitària

Mariona Ribas, Dissenyadora gràfica

Mariona Ribas

Dissenyadora gràfica