Tornar al Grau en Disseny

Cultura de la Imatge II

Visió general de la cultura de la imatge i la seva evolució a partir dels anys 60, posant especial atenció al posicionament del dissenyador davant la realitat que l'envolta. Els diferents blocs temàtics de l’assignatura semblen recollir un catàleg d'emocions que responen i representen a: la cultura pop, a l'activisme polític i social, als moviments contraculturals, a la postmodernitat, i tot allò que representa trencar amb les regles del llenguatge modern ("no more rules"). Per tant, es farà un repàs als dissenyadors referents que millor van representar aquest trencament amb el Moviment Modern a través de les seves actituds i maneres d'entendre la disciplina gràfica.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG83

Continguts

Bloc 1. La cultura pop

1.1. La pop culture
1.2. El pop art
1.3. Els nous professionals de la comunicació visual: els eua
1.4. Els nous professionals de la comunicació visual: europa

Bloc 2. Activisme polític i social

2.1. La gràfica de protesta
2.2. El moviment hippie

Bloc 3. Moviments contraculturals

3.1. El moviment underground britànic
3.2. El moviment punk

Bloc 4: El discurs de la postmodernitat

4.1. Tipografia new wave
4.2. La revisió i reinterpretació del passat
4.3. No more rules

Bloc 5: Gràfica contemporània

5.1. Una mirada als professionals (internacionals i nacionals) que són actualment un referent del disseny gràfic.

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix les fonts històriques del Disseny Gràfic, des de la dècada dels 60 (el Pop) fins a l'actualitat (Gràfica Contemporània).
 • Sap diferenciar els diferents estils gràfics desenvolupats des dels anys 60, en especial el llenguatge de la postmodernitat.
 • Entén la influència dels estils desenvolupats a començament del segle XX, en la gràfica de la 2ª meitat del segle i de l'actualitat, i els incorpora en les seves produccions.
 • Mostra habilitats per a l’anàlisi des d’una perspectiva global i integral posant en relació elements socials, culturals, econòmics i polítics segons correspongui.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

Hi ha una assistència del 70% de les classes per poder ser avaluada / avaluat.

 • La correcta realització i presentació dels treballs realitzats en els tallers específics que es faran al llarg del curs, més els exercicis com a mostra d'assoliment dels coneixements, es valoraran amb un 80% del total de la nota. Els criteris concrets d'avaluació de cada un d'aquests inputs es definiran degudament abans de la seva realització.
 • La creació d'una biblioteca virtual d'imatges sobre els continguts del curs (Pinterest) es valorarà amb un 10%
 • La participació activa en les sessions i tallers, així com en les xarxes socials que es determinaran a l'inici del curs; més l'assistència a classe, es valorarà amb un 10%.

Per tant, la nota final s'obtindrà de la suma: Exercicis (80%); assistència + participació activa (10%) + biblioteca virtual d'imatges (10%)

Professorat

Mª Àngels Fortea, Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Mª Àngels Fortea

Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals