Tornar al Grau en Disseny

Cultura de la Imatge I

Visió general de la cultura de la imatge i la seva evolució des de l'aparició del Moviment Modern, posant especial atenció en aquells moments en què va sorgir una visió col·lectiva que ha estat determinant pel present de la comunicació visual, destacant també les principals individualitats que han contribuït de forma significativa en la seva evolució. Per tant, es farà un repàs a les escoles i els dissenyadors que es consideren fonamentals en l’evolució del disseny gràfic, en els àmbits del cartellisme, la identitat corporativa, la tipografia i el disseny editorial; la seva filosofia, el seu vocabulari visual i la seva metodologia projectual; així com l’impacte i transcendència del seu treball.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Codi de l'assignatura: GDVG33

Continguts

Introducció
0. Mapa visual de la Cultura de la Imatge del segle XX
Bloc 1. Cartellisme
1.1. Antecedents històrics
1.2. El cartell comercial modern
1.3. Racionalisme gràfic centre-europeu
1.4. L’expressionisme gràfic centre-europeu
1.5. El cartell fora d’Europa: els EUA i el Japó
Bloc 2. Identitat Corporativa
2.1. Antecedents històrics de les marques
2.2. Europa: casos d'estudi
2.3. L'aportació nord-americana
Bloc 3. Tipografia
3.1. La lletra com a eina de comunicació
3.2. La tipografia al servei de la publicitat i el comerç
3.3. La tipografia en moviment
Bloc 4. Disseny Editorial: Revistes
4.1. Les revistes de moda
4.2. Les revistes generalistes

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix les fonts històriques de la Comunicació Visual, especialment escoles i individualitats, en els diferents àmbits (tipografia, cartellisme, identitat corporativa i disseny editorial), del segle XX fins l'aparició de la tecnologia digital.
 • Diferencia les característiques visuals dels diferents estils desenvolupats en l'àmbit del disseny gràfic durant el s. XX fins l'aparició del llenguatge digital.
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Utilitza eines pròpies per desenvolupar una recerca històrica.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avalua les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

Avaluació continuada. Cal una assistència del 70% de les classes per poder ser avaluada/avaluat.

 • La correcta realització i presentació dels treballs realitzats als tallers específics que es faran al llarg del curs, més els exercicis com a mostra d'assoliment dels coneixements, es valoraran amb un 80% del total de la nota. Els criteris concrets d’avaluació de cadascun d'aquests imputs es definiran degudament abans de la seva realització.
 • La creació d'una biblioteca virtual d'imatges sobre els continguts del curs (Pinterest) es valorarà amb un 10%.
 • La participació activa a les sessions i tallers, així com a les xarxes socials que es determinaran a l'inici del curs; més l'assistència a classe, es valorarà amb un 10%.

Per tant, la nota final s’obtindrà de la suma: Exercicis (80%); assistència + participació activa (10%) + biblioteca virtual d'imatges (10%)

Professorat

Mª Àngels Fortea, Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals

Mª Àngels Fortea

Doctora. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Coordinadora del departament de Contextos Culturals