Tornar al Grau en Disseny

Cultura Audiovisual II

L'objectiu primordial és analitzar i conèixer l'evolució de la cultura audiovisual associada al new media art més actual. Dóna a conèixer, tant els punts de trobada, com les discrepàncies existents en un complex i canviant context de la creació audiovisual contemporània partint dels eixos temàtics següents: nous contextos en l'era de la informació, creació audiovisual i nous entorns culturals, noves tecnologies i disseny audiovisual, cultura audiovisual experimental (i d'avantguarda); big data vs. creació i robòtica i intel·ligència artificial.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA73

Continguts

1. Cultura audiovisual en l'era de la informació.
• Introducció als nous gèneres audiovisuals relacionats amb els mitjans de comunicació.
• Nous contextos, noves representacions i lectures.
• El professional audiovisual: canvis en els reptes i les estratègies.

2. Inicis de la creació audiovisual i nous entorns culturals.
• Origen i influència dels primers usos experimentals del vídeo fora de la pantalla: instal·lació, performance i interactivitat.
• Característiques dels protagonistes / referents: innovació i consum de masses.
• Protagonistes i referents: l'inici de nous llenguatges participatius i interactius.
• Evolució i formats actuals: instal·lació, música electrònica vs. performances i instal·lacions, ...

3. Noves tecnologies i disseny audiovisual.
• Evolució de la creació tecnològica. Noves eines i metodologies de treball.
• Internet: del net.art a la creació relacionada amb Xarxes Socials. Anàlisi de la seva evolució i estudi dels referents fonamentals.
• Instal·lacions, projeccions i desenvolupament de nous formats: mapping, videomapping, RA, ...
• Connexions entre espectacles i nous mitjans: experimentació, apropiació i intercanvi de recursos.
• Nova relació de l'espai-temps i del paper de l'espectador-usuari.

4. Cultura audiovisual contemporània. Noves experiències.
• Temes: identitat, crítica i creació col·lectiva.
. De l'experimentació a la creació a Internet.
• Noves eines i conceptes relacionades amb programari o maquinari lliure: Open Data, Arduino, Processing, ... Maker Culture: present i futur.
Context actual: nous processos de creació.
. Crowdfunding: noves metodologies. Implicacions de l'espectador amb l'obra.

5. Cultura audiovisual vs.Big Data.
• Què és i com s'originen els projectes de disseny audiovisual de visualització de dades, d'estadística o de bases de dades.
• Anàlisi sobre l'origen, l'evolució i la integració del paper de l'usuari.
• Anàlisi de projectes interactius i participatius en temps real: connectivitat i estètica de dades.

6. Narratives transmèdia.
• Origen, evolució i tipologia dels projectes transmèdia més habituals.
• Convergència cultural, plataformes de mitjans i participació dels usuaris.
• Anàlisi de casos: videojocs, animació, ...

Resultats d'Aprenentatge

Desenvolupa aspectes primaris i secundaris de creacions audiovisuals mitjançant l'anàlisi pluridisciplinar.
Utilitza adequadament el material d'arxiu tant de centres de documentació, biblioteques com de fonts en línia. Es manté atent a l'aparició de noves fonts d'investigació.
Aborda la innovació conceptual i tècnica de l'àmbit digital des d'un punt de vista professional.
Utilitza adequadament el material d'arxiu tant en centres de documentació com en biblioteques o fonts en línia.
Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre els quals fonamenta quan cal i de manera pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

Avaluació

Observació de la participació, Presentació de projectes, Realització de treballs o projectes. Seguiment del treball realitzat.

Criteris específics: Només s'oferirà una data de lliurament per a cada exercici.

Percentatge:
Exercicis d'investigació i anàlisi:
Investigació sobre un gènere audiovisual contemporani i sobre peces o autors específics (Desenvolupament i evolució 10% + 20% Treball final = 20%).
Exercicis d'investigació i anàlisi:
Cultura audiovisual contemporània i connexió amb els seus referents.
Adaptació de l'exercici a diferents formats
(Desenvolupament i evolució 15% + 20% Treball final = 35%).
Exercici final: Selecció de projectes audiovisuals.
Valoració de la selecció, anàlisi i recerca de referents.
Qualitat i coherència dels textos i del discurs de defensa del projecte.
Adaptació del projecte a diferents formats.
(Desenvolupament i evolució 10% + 20% Treball final = 35%).
Observació de la participación.10%

Professorat

Paloma G. Díaz, Doctora. Llicenciada en Ciències de la Informació (Imatge). Arts digitals. Noves tecnologies

Paloma G. Díaz

Doctora. Llicenciada en Ciències de la Informació (Imatge). Arts digitals. Noves tecnologies