Tornar al Grau en Disseny

Cultura Audiovisual I

L'assignatura proposa una perspectiva analítica cap a les representacions audiovisuals, que han arribat a jugar un paper fonamental en la nostra idea del món i la nostra identitat i donar a conèixer els mecanismes de formació i construcció d'una imatge, els referents i la significació.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA23

Continguts

El cinema i els seus derivats han suposat, al llarg del S. XX, una eina poderosa de comunicació audiovisual que ha nodrit els imaginaris col·lectius amb valors i normes socioculturals. Així mateix el cinema s'ha servit d'arquetips clàssics i de la iconografia i mitologia clàssica com de referents pictòrics i literaris. Un dels fenòmens més significatius del capitalisme tardà és la circulació d'imatges per mitjans audiovisuals. El curs proposa a l'estudiant una perspectiva analítica feia aquestes representacions audiovisuals, que han arribat a jugar un paper fonamental en la nostra idea del món i la nostra identitat i donar a conèixer els mecanismes de formació i construcció d'una imatge, els seus referents i la seva significació.

1- La Representació Audiovisual: Teoria i Metodologia.
Introducció a la lectura d'Imatges en moviment com a representació i text. La representació audiovisual com a text històric i cultural.
Identificació i diferència: La construcció de la diferència per significar i justificar l'existència. Alteritat, discurs i representació. Orientalisme i Occidentalism. La mirada colonial.

2- Imaginaris Col·lectius I. Llocs audiovisuals
La versemblança cinematogràfica. L'orientació física en l'espai audiovisual, la relació temps-espai.
Creus de mirades: La identificació tradicional cinematogràfica.
La construcció de la imatge. Continuïtat, angulació i posada en escena.
La llum com a llenguatge. Característiques i significació.
El muntatge com a llenguatge. Temps i espai. L'espai audiovisual com a imaginari col·lectiu.

3-Imaginaris Col·lectius II. Identitats audiovisuals.
El cinema etnogràfic i la representació de l'altre. Responsabilitat en la representació de l'altre. Construcció de mites. La imatge etnocèntrica. Història i estils del documental etnogràfic. Cap a una visió crítica.
El cinema de la realitat. Veritat, manipulació i frau. Vampirismo de la imatge. El lloc del realitzador.
La representació de l'irrepresentable: Representacions de la guerra i la mort. El problema ètic de la representació de l'holocaust.
La construcció de l'imaginari col·lectiu i individual. Representació de l'erotisme en el cinema. Violència, sexisme i racisme en la publicitat.

4-Imaginaris Col·lectius III. Arquetips i mites a la pantalla.
Mites clàssics i la seva influència en la construcció de l'imaginari femení a Hollywood.
Els arguments universals i els mites grecs en la formació de l'imaginari masculí a Hollywood i en la representació contemporània.
La Societat de l'espectacle: representacions de valors socials i ètics: Imatges, moral, estil de vida. La representació de la violència.

Resultats d'Aprenentatge

Mostra un coneixement avançat de la història de les imatges en moviment a partir de la interacció entre l'evolució tecnològica i els usos socials.
És capaç de descodificar les estratègies de producció en relació als diversos gèneres audiovisuals.
És capaç d'establir relacions entre referències teòriques claus i l'anàlisi de documents audiovisuals.
Realitza una crítica fonamentada d'una imatge audiovisual complexa.
Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
Coneix la funció de la representació audiovisual en la producció de significats culturals i en la construcció d'imaginaris col·lectius en el context històric i ideològic del S. XX i XXI.
Entén i aplica la metodologia de lectura de les peces audiovisuals així com textos històrics.
Reconeix tant les estratègies internes de comunicació de les imatges en moviment com els factors externs que les determinen.
Demostra habilitat per desenvolupar una metodologia de lectura i interpretació de produccions audiovisuals, mitjançant una varietat d'exemples i exercicis d'anàlisi de peces audiovisuals i obres cinematogràfiques com a textos històrica i políticament determinats que es comuniquen a diversos nivells de significació .

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE4. Aplica metodologies d’investigació adequades i variades segons l’objecte d’estudi, tant en la gestió del coneixement com en l’experimentació i la producció formal que responguin a inquietuds acadèmiques i professionals.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, realització de treballs o projectes, seguiment del trrabajo realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Assistència obligatòria al 70% de les classes per poder ser avaluat.

Es valorarà la puntualitat.

- Lliurament dels exercicis 1,2,3 (desenvolupament i participació): 60%
- Exercici final: 30%
- Observació de la participació (Presentació i anàlisi d'un director de cinema clàssic): 10%
- Es tindrà en compte la realització de les pràctiques individuals i en grup. L'avaluació de l'estudiant / a és continuada.
- S'observarà als estudiants durant les classes taller.
- Es valorarà l'exposició pública del projecte, la capacitat de comunicació i la profunditat i el rigor de l'anàlisi i de la recerca.
- Es corregiran les pràctiques a partir dels criteris establerts, tenint en compte la presentació, el contingut simbòlic, metafòric, referencial i el innovador o creatiu de la proposta.

Professorat

Ricardo Iscar, Doctorand. Llicenciat en Dret. Imatge. Cinematografia

Ricardo Iscar

Doctorand. Llicenciat en Dret. Imatge. Cinematografia