Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital III

Conèixer un llenguatge de programació i els conceptes genèrics de creació audiovisual i d'interacció a partir de codi i algorismes. Fer el VJ amg visuals en directe, controlar els gràfics amb interfícies i connectar programes.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Quart curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA14

Continguts

Aportar a l'alumne el coneixement del llenguatge per a la creació de projectes audiovisuals a partir de codi i algorismes.
interfícies + instal·lacions + narrativa interactiva + visualització de dades (so, sensors, vídeo)
1.- Introducció a la Programació
2.- Forma programada
3.- Animació i Interacció
4.- Imatges i narrativa
5.- Manipulació i creació audiovisual a partir d'imatges i videos
7.- Visualització de dades
8.- Interfícies tangibles

Resultats d'Aprenentatge

* Relaciona i utilitza diferents eines per a crear projectes
en que es poden integrar peces audiovisuals programades.
* Coneix i utilitza adequadament la nomenclatura específica.
* Entén i aplica als projectes els algoritmes, la gràfica generativa, noves interfícies, narrativa interactiva i visualització de dades (so, sensors, vídeo).
* Visualitza gràficament grans volums de dades, so o dades de sensors en temps real per a crear peces audiovisuals.
* Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de resolució de problemes en l'àmbit professional de forma creativa i innovadora.
* Gestiona els processos de conceptualitzacio, disseny i desenvolupament d'una aplicació audiovisual interactiva o generativa.
* Aplica correctament les bases de llenguatges de programacio.
* Integra adequadament diferents tecnologies, protocols i programari per a la implementacions d'una aplicació audiovisual.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE5. Domina les tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

Es proposaran pràctiques de cada tema treballat a classe que es puntuaran amb criteris pròpis de cada pràctica.
La mitja aritmètica de totes les entregues de pràctica suposa el 90% de la nota final. Cal entregar totes les pràctiques per tal d'aprovar.
La participació a classe i la valoració del professor sobre l'aprenentatge de l'alumne representa un 10% de la nota final.
L'assistència obligatoria a classe és d'un mínim del 80% de classes.

Professorat

Anna Carreras, Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora

Anna Carreras

Llicenciada en Enginyeria de Telecomunicacions. Artista digital. Programadora