Tornar al Grau en Disseny

Creació i Autoria Digital I

L'assignatura ofereix l'aprenentatge teòric i pràctic sobre fonaments de disseny gràfic i la visualització de la informació, posant l'accent a la unitat formal, integrant la seva aplicació a pantalla i a l'entorn audiovisual. Esdevenint en una eina que millori la qualitat gràfica dels estudiants i reforci la capacitat de comunicació.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA13

Continguts

1. Disseny gràfic anàlogic
Disseny de Patterns a partir del disseny modular físic (aspectes compositius, formals, retícula, mòduls, subdivisions i color).

2. Disseny de Doddle
Concepte, relacions formals, jerarquies i formats.

3. Tipografia
· Història i evolució de la tipografia, de l'ofici a l'amateur
· Tipografia digital
· L'estructura de la lletra
· Classificació
· La paraula
· El text i hipertext
· Llegibilitat per pantalla

4. Percepció visual
Dissenyar una col·lecció de 6 cartells, basats en les lleis de la percepció visual (sinestèsia, Teoria de la Gestalt, figures compostes, ...).

5. Disseny Promocional
Desenvolupament i promoció, a través del disseny del llançament d'un disc d'un músic o grup de música.

6. Disseny d'identitat corporativa
Generar la seva pròpia identitat corporativa a través d'un grafisme que transmeti valors de marca, la seva personalitat i estil propi.
· Brífing i contrabrífing
· Creativitat, estratègia de comunicació, arquitectura de la informació i recursos gràfics
· Manual corporatiu
· Aplicacions
· Fotografia (mock ups)

7. Disseny Promocional
Dissenya els títols de crèdit sobre una tipografia.

Presentació càpsula - Presentació i defensa creativa per projectes en suport gràfic, audiovisual i altres recursos.

Resultats d'Aprenentatge

Entén i fa servir amb criteri els llenguatges de disseny gràfic (estructura, color i tipografia) en diferents suports de disseny audiovisual.
Realitza visualitzacions d'informació en les seves variants de manera analítica oferint solucions creatives.
Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat.
Investiga per descobrir I fer servir l' eina mes adient per a solucionar cada encàrrec.
Es desenvolupa correctament en l’ús general de les TIC i en especial en els entorns tecnològics propis de l’àmbit professional.

Competències Específiques

CE6. Actua en el marc de les normatives i disposicions legals sobre la propietat intel·lectual entenent el funcionament econòmic i empresarial del camp del disseny, la cultura, la indústria i la tecnologia.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics, així com el llenguatge específic del disseny, per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, presentació de projectes, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Assistència mínima a l’aula: 70% / Avaluació continuada.

La nota final es calcula sumant els percentatges:
Exercici 01: 5%
Exercici 02: 5%
Exercici 03: 10%
Exercici 04: 10%
Exercici 05: 15%
Exercici 06: 30%
Exercici 07: 25%

També es valorarà l'assistència i actitud per l'arrodoniment de la nota final (observació de la participació a classe, col·laboració amb els companys i companyes, generositat en l’intercanvi d’idees, observació i seguiment del treball autònom, revisió de lliuraments, seguiment i correcció del treball dirigit, observació a la participació en activitats complementàries).

Professorat

Roger Vicente, Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual

Roger Vicente

Graduat en Disseny Gràfic. Direcció d'art. Producció audiovisual