Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions IV

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, igual que les seves antecessores,  la formació en el coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions. 

En aquesta última assignatura de la matèria, l'estudiant haurà d'explorar e innovar en els materials, sistemes constructius i instal·lacions a partir dels paràmetres o categories complexes que configuren els espais, com la desmuntabilitiat, els espais efímers, mòbils, i també en l'anàlisi crític dels diferents tipus d'energia i en la formació de criteri sobre els sistemes alternatius de control ambiental i del confort.

 

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI54

Continguts

Bloc I. CONSTRUCCIÓ IV
1. Sistemes constructius.
Estudi dels sistemes constructius a partir de paràmetres o requeriments complexes de l'espai.
1.1. Espais desmuntables, efímers, flexibles, etc.
1.2. Espais alterables, variables, reversibles, etc.
1.3. Espais mòvils, recorreguts, transitables, transicions, etc.
2. Detall constructiu.
2.1. Anàlisi i disseny de la materialitat del projecte a partir d'espais poc convencionals o experimentals.
Si les circumstàncies ho permeten, es farà alguna visita d’obra i amb industrials per tal de veure l’aplicació pràctica del comentat a les classes.

Bloc II. INSTAL·LACIONS IV
1. Energia.
1.1. Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'energia.
1.2. El paper del disseny en el control de les energies.
1.3. Sistemes actius i sistemes passius.
2. Sostenibilitat.
2.1. Anàlisi dels paràmetres de sostenibilitat a l'espai.
2.2. Sostenibilitat i eficiència energètica.
3. Sistemes alternatius de control ambiental.

Resultats d'Aprenentatge

 • Aplica els coneixements en materials i sistemes en espais que tenen requeriments complexos.
 • Realitza detalls constructius a nivell tècnic, formal i representatiu utilitzant materials i sistemes innovadors.
 • Coneix i analitza els diferents tipus d'energia implicats en el disseny d'espais.
 • Coneix i aplica criteris de sostenibilitat en els projectes de disseny d'interiors.
 • Coneix amb precisió, els productes, els procesos constructius, els sistemes d'instal·lacions alternatius i els aplica al projecte de disseny amb un sentit responsable cap al medi ambient.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

- Exercici de curs (60%)
- Mitjana ponderada del procés i els resultats dels exercicis i treballs realitzats durant el curs (20%).
- Interès i aprenentatge (20%)

Avaluació continuada. L’assistència mínima exigible per a tenir dret a la qualificació serà del 70% de les classes impartides.

Professorat

Jordi Planelles, Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Jordi Planelles

Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Kike Macías, Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte

Kike Macías

Graduat Superior en Disseny d'Interiors. Producte