Tornar al Grau en Disseny

Construcció i Instal·lacions I

Aquesta assignatura té com a objectiu principal la introducció als estudiants al coneixement  de la materialitat dels projectes i obres de disseny d’interiors des de dues vessants fortament interrelacionades tradicionalment conegudes com a construcció i instal·lacions. 

És una assignatura particularment centrada, per una banda, en el coneixement dels materials, per l’altra, en el coneixement, la capacitat reflexiva i la formació de criteri sobre el confort ambiental, la sostenibilitat, la acústica i els sistemes  de control vinculats a tots ells.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Tercer curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Menció en Disseny d'Interiors
 • Codi de l'assignatura: GDVI43

Continguts

Bloc I. Construcció I

1. Iniciació al coneixement dels Materials
1.1. Estudi de cadascun dels materials bàsics utilitzats en la construcció d’espais interiors:
Petris – ceràmics – metàl·ics – cimentosos – fustes – polímers – vidres – guixos – calç – pintures.
2. Identificació, classificació i aplicació dels materials en els espais.
3. Aplicació pràctica

 • Si les circumstàncies ho permeten es farà alguna visita d’obra o sessions amb industrials per tal de veure l’aplicació pràctica del que s'ha comentat a les classes.

Bloc II. Instal.lacions I

1. El confort
1.1. El concepte de confort a l'espai interior
1.2. Anàlisi i definició dels paràmetres que el defineixen
1.3. Disseny d'instal·lacions vs disseny d'espais.
2. Sistemes vinculats al confort
2.1. Aire
2.2. Ventilació/extracció
2.3. Acústica

Resultats d'Aprenentatge

 • Coneix els Diferents materials utilitzats habitualment en el disseny d'espais.
 • Classifica els materials més adequats per a cada sistema constructiu.
 • Identifica els diferents maerials segons les seves característiques.
 • Identifica els paràmetres que defineixen el confort de l'espai.
 • Coneix i analitza de manera crítica els diferents sistemes de qualitat i d'acondicionament de l'aire i les seves implicacions en l'espai
 • Coneix i analitza de manera crítica els requeriments acústics de l'espai.

Competències Específiques

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

Avaluació

 • Mitjana ponderada dels exàmens (60%).
 • Mitjana ponderada del procés i els resultats dels exercicis i treballs realitzats durant el curs (20%).
 • Interès i aprenentatge (20%).

És necessària l'assistència del 70% de les classes per poder ser avaluat.
Es poden realitzar autoavaluacions o avaluacions col·lectives amb la resta de companys en algun dels treballs demanats.

Professorat

Jordi Planelles, Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Jordi Planelles

Arquitecte. Màster en Baubiologie. Especialitzat en materials, tecnologia de la construcció i rehabilitació

Fran Díaz, Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social

Fran Díaz

Doctorand. Llicenciat en Arquitectura. Fabricació digital. Innovació social