Tornar al Grau en Disseny

Antropologia Sociocultural

L'assignatura de l'àrea de cultura té com a fi compartir l’alumnat eines metodològiques i conceptuals que els permeti entendre, a través de l'etnografia, els contextos concrets i diverses perspectives, per a aprendre a habitar el món d'una altra manera.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Primer curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GDF031

Continguts

 1. La cultura com a sistema de coneixement: consisteix en patrons de comportament, explícits i implícits; adquirits i transmesos a través de símbols que també es materialitzen en artefactes. El nucli essencial de la cultura es compon d'idees tradicionals i dels seus valors associats. Els sistemes culturals poden considerar-se producte de l'actuació i, alhora, com elements condicionants de les actuacions successives.
 2. L'antropologia i la seva història. Itinerari a través de diferents escoles o tendències antropològiques: Evolucionisme, Difusionisme, Particularisme històric, Funcionalisme, Estructuralisme.
 3. Antropologia social (investigació científica de la naturalesa de la societat humana, a través de la comparació sistemàtica de societats de tipus diversos) i antropologia cultural (ciència que estudia els grups humans a través de la seva cultura). Terminologia específica per comprendre diferents fenòmens socials i culturals.
 4. Etnografia i metodologia d'investigació etnogràfica. L'etnografia: estudi descriptiu d'una cultura, o de determinats aspectes fonamentals de la mateixa, des de la perspectiva o mirada que cerca la comprensió global de la cultura concernida. L'etnografia com a mètode de recerca en disseny.
 5. Antropologia del cos i el cos antropològic: la representació sociocultural del cos en l'antropologia. Què és el cos i com s'interpreta en les diferents cultures. El cos és una doble realitat: com objecte percebut i com subjecte vivenciat o imaginat. El cos és la perspectiva que mai no ens abandona.
 6. Aproximació al continent africà bressol de la humanitat. Àfrica no és un país: cultures, grups humans, tradicions, mites, Alteritat. Cosmovisió africana. Interacció Àfrica-Occident.
 7. Antropologia simbòlic-cognitiva: l'ésser humà és un animal simbòlic i racional però, la raó per sí mateixa, no explica tota la complexitat i riquesa inherent a aquest ésser. És el seu potencial simbolitzador el que li permet l'accés a la civilització. i, en aquest procés, el llenguatge és fonamental. Els signes s'identifiquen amb els altres animals i els símbols amb l'intel·lecte humà?
 8. Antropologia urbana: itineraris, llocs (casa, plaça, mercat, etc.). L'antropologia urbana estudia la ciutat a través de la recerca caracteritzada per l'observació i la descripció de determinats grups socials, convertint-se en un camp emergent d'exploració de la ciutat. Tendències: antropologia urbana central (nord-americana, britànica, francesa); perifèrica (espanyola, portuguesa).
 9. Dimensions socials i culturals vinculades amb els moviments socials, la comunicació i el disseny. Interaccions entre els diferents agents socials i àmbits d'influència.

Resultats d'Aprenentage

 • Entén la realitat que ens envolta des del paradigma l'antropologia.
 • Utilitza correctament la terminologia específica per tractar temes vinculats amb l’Alteritat.
 • Argumenta les exposicions des del respecte pels drets dels pobles i dels animals no humans.
 • Pren posicionament respecte de situacions de caire ètic i social en les seves exposicions verbals i en els treballs escrits.
 • Interpreta dades i emet judicis que comprenen una reflexió sobre qüestions de caire ètic, social i/o científic.
 • Mostra haver adquirit coneixements avançats i comprensió dels aspectes teòrics i pràctics amb profunditat
 • Reuneix i interpreta dades i informacions rellevants sobre els quals fonamentar quan cal i pertinent, les reflexions d'assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del disseny.
 • Aplica procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i professional
 • Analitza coneixements propis de l’àmbit i la seva contextualització en entorns nacionals i internacionals.
 • Mostra actituds de respecte cap a la diversitat lingüística, social i cultural.
 • Analitza èticament situacions d’injustícies i desigualtats i proposa mesures de compensació.

Competències Específiques

CE1. Analitza críticament i avaluar les implicacions i les conseqüències de les propostes plantejades en els projectes de disseny, tant propis com aliens, per tal d’adequar-los al context social, econòmic, polític i cultural tractat.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

Avaluació

Al llarg de l'assignatura es faran un total de quatre treballs; els criteris concrets de desenvolupament de cada treball es definiran, lògicament, abans de cada exercici. La nota final de l'assignatura serà:

 • La mitjana d'aquests quatre treballs realitzats durant el curs (suma 4 i divideix 4).
 • Puntualitat i participació activa en les classes: 10%, inclós en la nota de cada treball, si s'escau.
 • Es desenvoluparan treballs individuals i grupals que seran presentats i defensats a l'aula.
 • Tots els treballs s'hauran de fer tan per escrit (tipus assaig, amb títol, citació i bibliografia) com en format aplicat a l'especialitat de disseny que es vol cursar.
 • Caldrà fer els treballs i presentar-los exclusivament dins del termini que es concreti amb la professora i es valorarà especialment l'objectivitat i el rigor del treball desenvolupat.

Professorat

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art