Tornar al Grau en Belles Arts

Antropologia

LOREM IPSUM

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Formació bàsica
 • Codi de l'assignatura: GBA16

Descripció

Aquesta és una assignatura de formació bàsica que forma part de la matèria Fonaments Teòrics de les Pràctiques Artístiques, i té per objectiu iniciar l'estudiant a un treball de desmuntatge de les nocions preconcebudes sobre la idea de l'ésser humà inserit en un context cultural. És una iniciació a l'anàlisi crítica de la vida cultural i social, un aprendre a reconèixer-se en (re)conèixer els altres. Com correspon a la matèria, en aquesta assignatura s'examina el rol de les pràctiques artístiques i de l'artista com a part d'una societat específica, introduint la perspectiva i les metodologies que ofereix l'antropologia.

Continguts

La cultura com a sistema de coneixement. L'antropologia i la seva història, itinerari a través de diferents escoles o tendències antropològiques. Antropologia social i antropologia cultural. Terminologia específica per comprendre diferents fenòmens socials i culturals. Etnografia i metodologia de recerca etnogràfica. Antropologia del cos i el cos antropològic. Alteritat. Cosmovisió. Antropologia simbòlic-cognitiva. Dimensions socials i culturals vinculades amb els moviments socials, la comunicació i l'art, des d'una perspectiva de gènere i interseccional. Antropologia urbana: itineraris, llocs i tendències. mInteraccions entre els diferents agents socials i àmbits d’influència.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Mostra habilitats per a la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
 • Integra la perspectiva de gènere i la inclusivitat en produir continguts de comunicació, en textos i materials audiovisuals.
 • Emet judicis que indiquen una reflexió sobre qüestions de tipus ètic, social i/o científic.
 • Analitza la realitat circumdant des del paradigma de l'antropologia.
 • Documenta, argumenta i presenta les seves propostes, referenciant correctament els materials emprats mitjançant mètodes de citació bibliogràfica.
 • Utilitza obres d'art, referents i manifestacions culturals com a objectes d'anàlisi i reflexió crítica.

Professorat

María Fernanda Moscoso, Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

María Fernanda Moscoso

Doctora. Llicenciada en Antropologia. Recerca. Art

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística