Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, personalitzar i analitzar la navegació i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i més informació a la política de cookies
Acceptar
Tornar al Grau en Disseny

Animació Digital III

Crear un espai teòric/pràctic on aprofundir en el coneixement i l'ús de les eines de representació tridimensional i composició d'imatge, entrenant‐se en l'ús i domini d'aquestes com a suport de construcció de la producció audiovisual.

 • Estudi: Grau en Disseny
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Quart curs
 • Tipus: Optativa
 • Menció: Disseny Audiovisual
 • Codi de l'assignatura: GDVA04

Continguts

1. Flux de treball Cinema4D: Composició en After Effects
• Comprendre el flux de treball d'animació a
• Ús de les Etiquetes de Composició Externa
• La creació d'un render multi‐pass
• Importació d'elements a After Effects
• Manipulació de renders 3D a After Effects
• Millorant les Composicions en After Effects

2. MoGraph
• Introducció a MoGraph
• Utilitzant el Objecte Clonar
• Modificació de clonadors amb Objectes Efecte
• Creació d'animacions amb l'Objecte Fracture
• Crear formes abstractes amb l'Objecte MoSpline
• Objecte Tracer per crear rutes
• Creació de moviment realista amb MoDynamics

3. Dinàmiques
• Entendre el sistema de Dinàmiques
• Diferència entre cossos tous i cossos rígids
• Ús de connectors per crear relacions entre objectes
• Creació de moviment amb motors
• Creació de moviment de rebot amb Molls
• Utilitzant forces d'atracció d'objectes

4. Xpresso
• Introducció a XPresso
• Creació d'un slider de dades per controlar dades d'XPresso
• Control de paràmetres amb el node Range Mapper
• Controlar diverses llums amb un únic slider

5. Partícules
• Explicant partícules bàsiques i Thinking Particles
• Utilitzar Objectes Emissors per generar partícules
• Forces bàsiques per al control de les partícules
• Simulació de líquids combinant partícules i metaballs

CINEMA 4D ‐ Integració amb After Effects
0. Exportar de CINEMA 4D a After Effects
• Instal∙lació del plug‐in de CINEMA 4D en After Effects
• Localització d'objectes
• Mattes d'Objecte
• Desar i Renderitzar
1. Importació a After Effects
• Preparació dels projectes
• Afegir capes refinant les Composicions
• Render de vídeo
2. Multi‐Pass Renders
• Render Multi‐pass en CINEMA 4D
• Combinar i ajustar les passades en After Effects (Composició)

Resultats d'Aprenentatge

 • Utilitza les tècniques  2D i 3D per realitzar petites produccions audiovisuals en animació.   
 • Coneix els principals referents de  l'animació 3D.
 • Aplica adecuadament models de conceptualització i producció a l'animació digital.
 • Valora i argumenta les implicacions de producció i pressupost que comporta l'elecció d'una tècnica d'animació. 
 • Resol eficientment problemes de producció   digital amb les tècniques d'animació  3D de forma creativa.
 • Dissenya intervencions que atenen a necessitats de l’àmbit de forma multidisciplinar.

Competències Específiques

CE5. Domina les  tècniques de representació gràfica, les eines de representació digital, així com els llenguatges expressius  i la producció formal manual específics dels diferents àmbits del disseny per poder-les aplicar de forma coherent als processos d’ experimentació, de  desenvolupament , de realització i de presentació dels projectes professionals.

CE7. Considera les propietats i el comportament dels materials propis dels diferents àmbits dels disseny, per tal de poder-los emprar a nivell professional en les produccions pròpies amb sensibilitat estètica i responsabilitat social i mediambiental.

CE8. Domina l’ús dels codis de comunicació estètics i simbòlics,  així com el llenguatge específic del disseny,  per tal d’adequar la intenció comunicativa del projecte proposat a la percepció real de l’usuari.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat,  que permetin respondre amb antelació  a problemàtiques o situacions de canvi,  amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva  en estructures de cooperació i col·laboració   al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius. 

CE11. Planifica i organitza eficientment,  els processos de treball, propis o d’equip,  d’un projecte de disseny,  estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i,  posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

La valoració específica de projectes i exercicis es realitzarà segons el següent criteri:

– 10% Observació de la participació 
– 10% Seguiment del treball realitzat 
– 80% Realització de treballs o projectes requerits

En total es realitzaran dos projectes i dos exercicis específics, que és valoraran de la següent forma:
– 40% Per a la correcta realització i presentació de cadascun dels 2 projectes 
– 10% Per a la correcta realització i presentació de cadascun dels 2 exercicis 

– Per tant, la nota final serà: (Projecte 1 x 40% + Exercici 1 x 10% + Projecte 2 x 40% + Exercici 2 x 10%)

Per tenir dret a avaluació és imprescindible: 
– Presentar els projectes i exercicis
– Un mínim d'assistència a classe, durant tota la sessió (4 hores), del 70%. La impuntualitat a una sessió es comptabilitzarà com 1/2 sessió.