Tornar al Grau en Disseny

Animació Digital I

Obtenir les eines suficients (tant tècniques com creatives) per ser capaç de crear, de forma independent, productes audiovisuals, utilitzant les tècniques d'animació tant 2D com stop motion.

Conèixer les mancances i els beneficis de la utilització d'una o altra tècnica de 2D o stop motion en base als diferents formats del disseny audiovisual.

  • Estudi: Grau en Disseny
  • Crèdits: 6 ECTS
  • Curs: Tercer curs
  • Tipus: Optativa
  • Menció: Menció en Disseny Audiovisual
  • Codi de l'assignatura: GDVA03

Continguts

Mòdul 1: Principis bàsics d'animació
Llenguatge del moviment.
Lleis de l'animació (12 principis bàsics)

Mòdul 2: Processos de producció en l'animació tradicional 2D i Stop Motion

Mòdul 3: Tècniques d'animació stop motion
Plastilina en pla.
Pixilació orgànica.
Pixilació Inorgànica.
Pixilació Humana.
Papers retallats (Cut-out)
Visionat d'altres tècniques: Animació amb sorra i similars, pintura sobre vidre, animació experimental, etc.

Mòdul 4: Projecte Final
Plantejament, desenvolupament i avaluació d'un projecte final.

Resultats d'Aprenentatge

Aplica el llenguatge del moviment i les principals lleis de l'animació (Timing, Ritme, Arcs i Anticipació)
Utilitza les tècniques 2D i Stop Motion per a realitzar petites produccions audiovisuals en animació.
Coneix els principals referents de la història de l'animació 2D i Stop Motion.
Treballa amb les técncias de 2D i Stop Motion de forma creativa.
Aplica els seus coneixements, la comprensió i les seves capacitats de Resoluccion de problemes en l'àmbit professional del disseny de forma creativa i innovadora.
Utilitza el llenguatge audiovisual i els diferents recursos per a expressar i presentar continguts vinculats al conoccimiento específic de l'àmbit audiovisual.

Competències Específiques

CE2. Integra els coneixements i els plantejaments de referents culturals, artístics i històrics específics del disseny en l’exercici de la pràctica dels projectes de disseny de manera creativa i innovadora.

CE3. Realitza processos d’experimentació, de conceptualització i de comprovació que permetin dur a terme, amb capacitat propositiva i resolutiva, propostes projectuals de disseny que generin solucions a problemàtiques reals o possibles, tenint en compte la integració de plantejaments culturals, artístics i instrumentals.

CE9. Resol projectes de disseny que aportin solucions alternatives i proposin millores, atenent a condicionants de funcionalitat i viabilitat, que permetin respondre amb antelació a problemàtiques o situacions de canvi, amb una producció formal de nivell professional.

CE10. Contribueix de forma efectiva en estructures de cooperació i col·laboració al desenvolupament de propostes d’actuació amb capacitat d’adaptació a diferents formes de treball d’equips creatius.

CE11. Planifica i organitza eficientment, els processos de treball, propis o d’equip, d’un projecte de disseny, estructurant i prioritzant-ne les fases, tasques i responsabilitats , i, posteriorment avaluant-ne els resultats obtinguts segons els reptes plantejats.

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ: Observació de la participació, proves específiques, examens, realització de treballs o projectes, seguiment del treball realitzat.

CRITERIS ESPECÍFICS: Els criteris d'avaluació de cada exercici s'exposaran prèviament a l'alumne amb un enunciat d'exercici.

La nota final s'obtindrà de la mitjana aritmètica de:

- La correcta realització i presentació d'exercicis de curta durada. La suma d'aquests no superarà el 40% de la nota.
- La correcta realització i presentació pública del projecte / exercici final es valora amb un 40%
- La participació activa a classe, es valorarà amb un 20%.
- Per ser avaluat és necessari un 70% d'assistència a les classes.

Professorat

Frank María, Doctorand. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Animació Stop Motion

Frank María

Doctorand. Llicenciat en Belles Arts. Coordinador de l'itinerari de Disseny Audiovisual. Animació Stop Motion