Tornar al Grau en Belles Arts

3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA17

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, per una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 3D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, se segueix operant sota el paraigua de la denominació 3D, és a dir, que centrant-se en el camp tridimensional, aquesta assignatura permetrà explorar de forma transversal i a través de diferents mitjans en el camp expandit de l'escultura, les nocions d'escala, espai i relació amb l'audiència i abordant-les tant pel que fa a la matèria com a l'experiència. Ara bé, la particularitat d'aquesta assignatura és que introdueix la noció d'especificitat en la producció i en la recepció, tal com requereix la “instal·lació” del treball, cosa que ens permet abordar allò contextual tant en termes d'ubicació física i d'articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s'inscriu un treball en particular.

Continguts

Experimentació amb mitjans tridimensionals, la seva relació i hibridacions, explorant l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de tècniques, procediments i materials. Processos de materialització i desmaterialització en mitjans tridimensionals. De la cita a l'apropiació, pràctiques postproductives en mitjans tridimensionals. Intervenció a l'espai; espai arquitectònic, espai social, espai natura-cultural. Pràctiques tridimensionals i sensibilitat contextual. Instal·lació de mitjans tridimensionals, del gest instal·latiu al format instal·lació. Especificitat, relació, disposició, intensificació de l'aquí i ara; experiència, narrativa, immersió. Organització dels processos de treball tridimensionals, ús adequat dels seus documents i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs tridimensionals instal·lats.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs tridimensionals utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats tridimensionals i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans tridimensionals i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans tridimensionals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística