Tornar al Grau en Belles Arts

2D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies Instal·lades

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies

 • Estudi: Grau en Belles Arts
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Curs: Segon curs
 • Tipus: Obligatòria
 • Codi de l'assignatura: GBA13

Descripció

Aquesta assignatura, que forma part de la matèria Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, és un espai de taller i experimentació fonamentalment pràctica. Com en totes les assignatures d'aquesta matèria, es posa en relació, d’una banda, el coneixement dels materials i els seus comportaments, i l'aprenentatge de diferents tècniques i tecnologies amb, de l'altra, l'emergència del llenguatge i les dimensions estètica i comunicativa de la pràctica artística. Com que aquesta assignatura és una continuació de 2D, Llenguatges, Tècniques i Tecnologies, es continua operant sota el paraigua de la denominació 2D, és a dir, que centrant-se en el camp bidimensional, aquesta assignatura permetrà explorar de forma transversal i a través de diferents mitjans com la fotografia o la pintura, les nocions de superfície, pantalla i pla pictòric, abordant-les tant pel que fa al suport com pel que fa a l'espai de la representació i la producció de la imatge. Ara bé, la particularitat d'aquesta assignatura és que introdueix la noció d'especificitat en la producció i en la recepció, tal com requereix la “instal·lació” del treball, cosa que ens permet abordar allò contextual tant en termes d'ubicació física i d'articulació perceptiva com en relació amb els marcs de referència artístics i els diferents ecosistemes culturals i socials en què s'inscriu un treball en particular.

Continguts

Experimentació amb mitjans bidimensionals, la seva relació i hibridacions, explorant l'articulació entre les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives de tècniques, procediments i materials. Processos de materialització i desmaterialització en mitjans bidimensionals. Elements de semiòtica, psicologia i iconografia. De la cita a l'apropiació, pràctiques postproductives en mitjans bidimensionals. Producció i contextualització de les imatges. Instal·lació de mitjans bidimensionals; especificitat, relació, disposició, intensificació de l'aquí i l'ara. Organització dels processos de treball bidimensionals, ús adequat dels seus documents i eines. Ideació, desenvolupament, conceptualització i producció de treballs bidimensionals instal·lats.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquireix i demostra coneixements avançats dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l'àmbit de les pràctiques artístiques.
 • Resol problemes i situacions pròpies del desenvolupament professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.
 • Dirigeix les seves recerques integrant una perspectiva feminista i igualitària.
 • Desenvolupa processos de formalització i instal·lació de treballs bidimensionals utilitzant de forma ajustada i creativa tècniques i eines.
 • Analitza les problemàtiques i els condicionants específics de la formalització i instal·lació de mitjans i formats bidimensionals i els aborda de manera conscient i creativa en la seva pràctica.
 • Mostra responsabilitat, sensibilitat i imaginació tècnica en els processos de treball amb mitjans bidimensionals i la seva instal·lació.
 • Activa, per mitjà de la instal·lació, la disposició amb intenció i la intensificació d'elements específics, les qualitats intrínseques i les ressonàncies associatives que han de ser tinguts en compte de manera preferent en un treball realitzat amb mitjans bidimensionals.

Professorat

Lúa Coderch, Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística

Lúa Coderch

Doctora. Llicenciada en Belles Arts. Producció artística