Model formatiu

La finalitat de Bau i del seu professorat és formar dissenyadors contemporanis, crítics, creatius i oberts, capacitats per entendre els canvis socials, culturals i econòmics, i compromesos amb el desenvolupament sostenible per donar resposta a les necessitats canviants de la societat.

El model formatiu de Bau aporta una sòlida formació humanística, cultural, artística, tècnica i metodològica i es caracteritza per un ensenyament actual, connectat al món professional real des de la perspectiva de la cultura del projecte.

Bau garanteix grups de classe reduïts per afavorir una formació integral, el treball en equip i un ensenyament personalitzat, alhora que vetlla per incentivar l’activitat investigadora tant dels docents com dels estudiants  com a base per potenciar les capacitats creatives  i la innovació.

L’equip docent de Bau empra pràctiques docents innovadores i de qualitat fonamentades en l’aplicabilitat dels aprenentatges en el desenvolupament dels projectes, i ensenya a treballar amb rigor i sistemàtica per assolir la  professionalització del procés creatiu.

Bau vol promoure el plurilingüisme, en especial el domini de la llengua anglesa per a usos professionals com a idioma essencial per a la competitivitat en el món laboral així com per a l’exercici de la professió, i també per contribuir a la projecció internacional dels seus estudiants.