Qualitat

EL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT DE BAU,CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY

Bau, Centre Universitari de Disseny, sempre ha vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 es va acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des del 2007, amb l’entrada a l’EEES, segueix aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i la millora contínua seguint les directrius del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de Bau, avaluada per l'AQU-Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-, certifica el nostre present i el nostre futur.

 

Indicadors Docents

WINDDAT / AQU

ISC 2014/2015 (Valoracions)

 

Manual de Qualitat i Processos

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, BAU (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, BAU (UVic-UCC) disposa de la política i un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

 

SGIQ 2009_BAU (En procés d'actualització)

 

SGIQ 2016_BAU (En desenvolupament)   

Mapa de processos 

Processos Estratègics 

Planificació estratègica

PE01_UCC_ Governança de la institució

PE02_UCC_ Disseny i oficialització de titulacions

PE03_UCC_  Extinció de titulacions 

Millora contínua

PE04_UCC_  Millora estratègica

PE05_UCC_  Disseny i gestió  d'indicadors

PE06_UCC_ Bústia de queixes i suggeriments

PE07_UCC_ Seguiment, avaluació i millora de titulacions oficials

PE08_UCC_  Acreditació de les titulacions oficials

PE11_UCC_  Satisfacció dels grups d'interès 

Comunicació

PE09_UCC_ Xarxes universitàries

PE10_UCC_  Comunicació

PE12_UCC_  Informació pública

 

Processos Clau 

Formació

FORMACIÓ OFICIAL DE GRAUS I MASTERS

PC01_UCC_ Accés i admissió d'estudiants

PC01_Pr1 Matrícula Grau en Disseny

PC01_Pr2 Matrícula Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny

PC02_UCC Organització i planificació acadèmica

PC03_UCC Avaluació de l'estudiant

PC03_Pr1: Registre i seguiment de l’avaluació del Grau en Disseny (en procés de revisió)

PC03_Pr2: Registre i seguiment de l’avaluació del Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny (en procés de revisió)

PC04_UCC_ Gestió de pràctiques

PC04_Pr1: Pràctiques Externes Curriculars

PC04_Pr2: Pràctiques extra curriculars

PC05_UCC_ Gestió dels TFG/TFM (en procés de revisió)

PC06_UCC_ Gestió de la mobilitat

PC6_Pr1: Gestió de la mobilitat OUTGOING

PC6_Pr2: Gestió de la mobilitat INCOMING

PC6_Pr3: Gestió dels convenis amb les universitats 

FORMACIÓ CONTÍNUA

Admissió d'estudiants (en procés de revisió)

Disseny del contingut (en procés de revisió)

Desenvolupament de la formació (en procés de revisió)

Avaluació de la formació (en procés de revisió) 

Recerca i Transferència

DOCTORAT

PC11_ED_ Accés i admissió de doctorands (en procés de revisió)

PC12_ED_ Desenvolupament de la tesi (en procés de revisió)

PC13_ED_ Lectura de tesi (en procés de revisió)

PC14_ED_ Expedició de títols i certificats (en procés de revisió)

OTRI

Gestió de polítiques per a la recerca (en procés de revisió)

Gestió de polítiques per a la transferència (en procés de revisió)

Valorització de la recerca i la transferència (en procés de revisió)

 

Processos de Suport

Recursos humans

PS01_UVic_ Disseny, gestió i millora dels recursos humans (en procés de revisió)

Infrastructures i recursos materials

PS02_UCC_  Disseny, gestió i millora d'infraestructures i espais (en procés de revisió)

PS03_UCC_  Disseny, gestió i millora de materials (en procés de revisió)

Serveis als grups d'interès i a la docència

PS04_UCC_  Disseny, gestió i millora de serveis a la docència i als grups d'interès (en procés de revisió)

Carreres professionals

PS05_UCC_ Orientació professional i inserció laboral (en procés de revisió)

Gestió documental

PS06_UCC_  Arxiu (en procés de revisió)

PS07_UCC_  Gestió documental (en procés de revisió)