Qualitat

EL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT DE BAU,CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY

Bau, Centre Universitari de Disseny, sempre ha vetllat per tenir un sistema de garantia de qualitat. Per aquest motiu, l’any 2002 es va acollir al sistema de gestió de la qualitat UNE_EN_ISO: 9001, i des del 2007, amb l’entrada a l’EEES, segueix aplicant un sistema de garantia interna de la qualitat i la millora contínua seguint les directrius del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC, i avaluant anualment aspectes com la satisfacció dels estudiants amb l’equip docent, amb les infraestructures i serveis del centre, la satisfacció del personal docent amb el pla d’estudis i el centre, i la inserció laboral dels exalumnes, entre d’altres.

La qualitat de la formació de Bau, avaluada per l'AQU-Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-, certifica el nostre present i el nostre futur.

 

Indicadors Docents

WINDDAT / AQU

ISC 2014/2015 (Valoracions)

 

Manual de Qualitat i Processos

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, BAU (UVic-UCC) garanteix que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació de les titulacions que imparteix. Per aconseguir aquest repte, BAU (UVic-UCC) disposa de la política i un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

SGIQ 2009_BAU (En procés d'actualització)

SGIQ 2016_BAU (En desenvolupament)