Grau Universitari en Disseny

GRÀFIC · AUDIOVISUAL · INTERIORS · MODA

Fitxa Tècnica

Titulació oficial: Grau en Disseny, títol homologat i expedit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Crèdits: 240 ECTS

Duració: 4 anys acadèmics o 240 ECTS

Període lectiu: del 2 d'octubre a juny.

Horari: Grup matí: de dilluns a divendres de 9 a 14:30h. Grup Tarda: de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00h. * El centre es reserva el dret a efectuar modificacions en els horaris.

Preu: 121 €/ 1 ECTS €

Accés: Proves d'Accés a la Universitat (PAU) - Selectivitat. Tècnics Superiors (FPII i CFGS) i Tècnic Esportiu Superior. Més grans de 25 anys. Més grans de 40 anys amb experiència professional i laboral. Més grans de 45 anys. Titulats universitaris. Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers. Estudiants procedents d'altres universitats de l'Estat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts. Consulta la informació específica de cada via a l'apartat Accés i preinscripció i les notes de tall de l'últim curs.

Sol·licitud d'informació

Omple el formulari i t'enviarem el fulletó complet amb tota la informació sobre el programa

Curs: Escull el teu itinerari

*Camps obligatoris

Com inscriure'm

Descripció dels estudis de Grau en Disseny

El Grau en Disseny de Bau, Centre Universitari de Disseny s’adscriu a la branca d’Art i Humanitats i s’articula de manera simultània amb continguts provinents de la cultura, l’art i les eines.

En acabar els estudis, la titulació atorgada correspon al títol oficial universitari de “Grau en Disseny” expedit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb menció opcional en un dels quatre itineraris formatius d’especialització que l’estudiant hagi cursat a partir de la optativitat:

 • Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual
 • Menció en Disseny Audiovisual
 • Menció en Disseny d’Interiors
 • Menció en Disseny de Moda 

El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240, repartits en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.

Els dos primers cursos del Grau en Disseny són comuns, però a segon curs les assignatures d’Expressió Gràfica i Iniciació a Projectes de Disseny es poden orientar cap a un dels itineraris formatius que es vulgui cursar a partir de tercer.

A partir del tercer curs, l’estudiant  pot optar per seguir un itinerari formatiu en una de les branques del disseny que Bau ofereix: disseny gràfic i comunicació visual, disseny d’interiors, disseny  audiovisual o disseny de moda.

Crèdits RAC

Dels 102 crèdits optatius que cal cursar en el pla d’estudis es contempla la possibilitat que 6 crèdits puguin ser reconeguts com a RAC. Els RAC són els crèdits que els estudiants poden obtenir per participar en activitats universitàries no programades en el pla d’estudis. Poden ser de caràcter cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidari i de cooperació.

Pràctiques Externes

El Pla d’Estudis del Grau en Disseny de Bau inclou la realització obligatòria de Pràctiques Externes. Les pràctiques es poden realitzar al llarg del 7è i 8è semestre del Pla d’Estudis. L’estada en pràctiques en empreses constitueix un període molt valuós de formació i d’assaig, ja que permet aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i alhora preparar els futurs professionals per a la seva incorporació al mercat laboral.

Treball Final de Grau

Per obtenir el títol, l’alumne haurà de realitzar un Treball Final de Grau amb un total de 12 crèdits ECTS. Aquest es realitzarà a l’últim semestre de quart curs.

Objectius generals de la titulació

En base als objectius generals que recull la memòria de verificació del Grau en Disseny l'estudiant, en finalitzar els estudis, haurà de:

 • Desenvolupar la pròpia creativitat mitjançant l’aprenentatge de llenguatges artístics.
 • Adquirir coneixements en profunditat dels esdeveniments socioeconòmics i culturals determinants en l’evolució del disseny, i la visió dels mateixos des d’una perspectiva crítica.
 • Dominar les tècniques específiques i manejar les eines necessàries  pel desenvolupament de la professió.
 • Desenvolupar projectes de disseny de manera creativa, innovadora i professional i aquests hauran de respondre  a  les necessitats i demandes de la societat.
 • Adquirir coneixements empresarials, de gestió i comunicació necessaris per a poder dissenyar i comercialitzar les seves creacions en el context del disseny nacional i internacional.
 • Desenvolupar  habilitats per transmetre, exposar i comunicar, tant oralment com per escrit, les propostes personals de disseny ja sigui en la llengua nativa com en anglès.
 • Desenvolupar la professió des d’una actitud compromesa amb el desenvolupament sostenible i el respecte per l’entorn.
 • Desenvolupar habilitats per documentar-se i investigar en el camp del disseny.
 • Adquirir habilitats per desenvolupar projectes de disseny en treballs en equip i en estructures de col•laboració i cooperacció.

Sortides professionals

 • Director d'art
 • Director creatiu
 • Estratega en innovació i investigació
 • Gestor i coordinador de projectes
 • Personal docent orientat a l'àmbit de la formació universitària, secundària i primària
 • Ocupancions vinculades a la cultura del disseny: crític, analista, comissari d'exposicions, editor de publicacions, etc,...

Sortides professionals específiques de l’itinerari de disseny gràfic:
Dissenyador gràfic, disseny  editorial, disseny de packaging, disseny d’identitat corporativa, disseny publicitari, il·lustració. 

Sortides professionals específiques de l’itinerari  de disseny audiovisual
Dissenyador audiovisual, grafisme animat, capçaleres de programes, títols de crèdit, tancaments d’espots i altres productes audiovisuals, disseny de pàgines web, interfícies web.

Sortides professionals específiques de l’itinerari  de disseny de moda:
Dissenyador de moda en tots els seus camps ( sastreria, casual, cotilleria/bany, infantil, vestuari d’espectacles,…), comunicació de moda, coolhunting i estilisme.

Sortides professionals específiques de l’itinerari de disseny d’interiors:
Dissenyador d’Interiors, disseny d’interiors d’espais domèstics, espais comercials, espais efímers, espais escenogràfics.

Matèries

Tipus de matèria / Crèdits ECTS

 • Formació Bàsica 60 ECTS
 • Obligatòries 60 ECTS
 • Optatives 102 ECTS
 • Pràctiques Externes 6 ECTS
 • Treball Final de Grau 12 ECTS
 • TOTAL 240 ECTS

Asignaturas comunes

1r Curs

Curs - Primer Semestre
Primer Semestre Crèdits ECTS Tipus
Fonaments del Disseny I 6,0 Obligatòries
Taller de Dibuix Artístic 6,0 Formació bàsica
Eines Informàtiques I 6,0 Formació bàsica
Taller d'Expressió i Comunicació 6,0 Formació bàsica
Antropologia Sociocultural 6,0 Formació bàsica
Curs - Segon Semestre
Segon Semestre Crèdits ECTS Tipus
Fonaments del Disseny II 6,0 Obligatòries
Taller de Color 6,0 Formació bàsica
Eines Informàtiques II 6,0 Formació bàsica
Iconografia i Comunicació 6,0 Formació bàsica
Estètica i Teoria de les Arts 6,0 Formació bàsica

2n Curs

Curs - Primer Semestre
Primer Semestre Crèdits ECTS Tipus
Llenguatges Audiovisuals I 6,0 Obligatòries
Taller Tridimensional i d'Investigació Artística 6,0 Formació bàsica
Expressió Gràfica I (*) 6,0 Obligatòries
Iniciació als Projectes de Disseny I (*) 6,0 Obligatòries
Història del Disseny 6,0 Obligatòries
Curs - Segon Semestre
Segon Semestre Crèdits ECTS Tipus
Llenguatges Audiovisuals II 6,0 Obligatòries
Economia, Empresa i Disseny 6,0 Obligatòries
Taller de Creativitat 6,0 Formació bàsica
Expressió Gràfica II (*) 6,0 Obligatòries
Iniciació als Projectes de Disseny II (*) 6,0 Obligatòries

Elecció de menció

En els dos últims cursos acadèmics l’estudiant pot diversificar el seu currículum mitjançant l’elecció de crèdits optatius de caràcter més especialitzat. A partir dels crèdits optatius, l’estudiant pot escollir entre quatre mencions al títol.
Un cop assolits la totalitat de crèdits del pla d’estudis, l’estudiant que hagi superat un mínim de 90 ECTS d’una mateixa menció, automàticament obtindrà el títol amb la menció corresponent.
En el cas que un estudiant acabés cursant i superant un mínim de 90 ECTS d’una altra menció, aquesta també s’inclouria al títol.

Menció en Disseny Gràfic i Comunicació Visual

3rCurs

3 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny Gràfic I 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Taller de Gràfic i Comunicació Visual I 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Tipografia I 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Cultura de la Imatge I 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Infografia I 6,0 Optativa Disseny Gràfic
3 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny Gràfic II 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Taller de Gràfic i Comunicació Visual II 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Tipografia II 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Cultura de la Imatge II 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Infografia II 6,0 Optativa Disseny Gràfic

4tCurs

4 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny Gràfic III 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Taller de Gràfic i Comunicació Visual III 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Disseny i Comunicació 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Disseny i Publicitat 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Introducció al Disseny Web 6,0 Optativa Disseny Gràfic
4 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Programació per a Dissenyadors 6,0 Optativa Disseny Gràfic
Practiques Externes 6,0 Pràctiques externes
Treball Fi de Grau 12,0 Treball Final de Grau
Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció 6,0 Optatives

Menció en Disseny de Moda

3rCurs

3 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny de Moda I 6,0 Optativa Disseny de Moda
Taller de Moda I 6,0 Optativa Disseny de Moda
Anàlisi i Teoria dels Teixits 6,0 Optativa Disseny de Moda
Història de la Moda I 6,0 Optativa Disseny de Moda
Patronatge I 6,0 Optativa Disseny de Moda
3 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny de Moda II 6,0 Optativa Disseny de Moda
Taller de Moda II 6,0 Optativa Disseny de Moda
Imatge i Comunicació 6,0 Optativa Disseny de Moda
Història de la Moda II 6,0 Optativa Disseny de Moda
Patronatge II 6,0 Optativa Disseny de Moda

4tCurs

4 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny de Moda III 6,0 Optativa Disseny de Moda
Taller de Moda III 6,0 Optativa Disseny de Moda
Manipulació i Estampació Teixits 6,0 Optativa Disseny de Moda
Màrqueting i Moda 6,0 Optativa Disseny de Moda
Patronatge III 6,0 Optativa Disseny de Moda
4 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Patronatge IV 6,0 Optativa Disseny de Moda
Practiques Externes 6,0 Pràctiques externes
Treball Fi de Grau 12,0 Treball Final de Grau
Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció 6,0 Optatives

Menció en Disseny d'Interiors

3rCurs

3 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny d'Interiors I 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Taller d'Espai I 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Tècniques Infogràfiques I 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Història del Disseny d'Interiors I 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Construcció i Instal·lacions I 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
3 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny d'Interiors II 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Taller d'Espai II 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Tècniques Infogràfiques II 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Història del Disseny d'Interiors II 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Construcció i Instal·lacions II 6,0 Optativa Disseny d'Interiors

4tCurs

4 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Projectes de Disseny d'Interiors III 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Taller d'Espai III 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Producte 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Gestió 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Construcció i Instal·lacions III 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
4 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Construcció i Instal·lacions IV 6,0 Optativa Disseny d'Interiors
Practiques Externes 6,0 Pràctiques externes
Treball Fi de Grau 12,0 Treball Final de Grau
Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció 6,0 Optatives

Menció en Disseny Audiovisual

3rCurs

3 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Animació Digital I 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Creació i Autoria Digital I 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Cultura Audiovisual I 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Projectes de Disseny Audiovisual I 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Taller d'Audiovisual I 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
3 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Animació Digital II 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Creació i Autoria Digital II 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Cultura Audiovisual II 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Projectes de Disseny Audiovisual II 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Taller d'Audiovisual II 6,0 Optativa Disseny Audiovisual

4tCurs

4 - 1 Semestre
1 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Animació Digital III 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Creació i Autoria Digital III 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Projectes de Disseny Audiovisual III 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Taller d'Audiovisual III 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Tipografia en Moviment 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
4 - 2 Semestre
2 Semestre Crèdits ECTS Tipos
Creació i Autoria Digital IV 6,0 Optativa Disseny Audiovisual
Practiques Externes 6,0 Pràctiques externes
Treball Fi de Grau 12,0 Treball Final de Grau
Activitats Formatives (RAC) o Assignatura Optativa d'una altra menció 6,0 Optatives

Professorat

Israel Frutos Bonache

Israel Frutos Bonache

Dissenyador de moda i director creatiu, especialitzat en el sector streetwear i luxe.Actualment és el director creatiu de la marca 11 by Boris Bidjan Saberi i treballa com creatiu i dissenyador a 24 Kilates Barcelona realitzant projectes per a marques com New Balance, Asics, Reebok, Saucony, le coq Sportif, Diadora o Patta.

Va ser co-fundador de la marca de dona Cardona Bonache, que va desfilar en 4 edicions al 080 Barcelona, obtenint el premi a la millor col·lecció l’any 2009.
Anteriorment va realitzar un stage a Amberes treballant per a la marca Christian Wijnants i va col·laborar amb altres marques com A Cut Above, Rocksmith i Kilogoods.

Montse Casacuberta

Montse Casacuberta

Llicenciada en Belles Arts por la UB. Membre del Grup de Recerca GREDITS.

Llicenciada en Belles Arts por la UB. Membre del Grup de Recerca GREDITS. Especialista en pintura i professora d'Arts Plàstiques. Combina la docència amb l’activitat artística.

Laura Gual

Laura Gual

Llicenciada en Psicologia por la UB i estudis de Belles Arts.

Llicenciada en Psicologia por la UB i estudis de Belles Arts. Ha exposat de manera individual i col-lectiva en diverses galeries. És il.lustradora de llibres i còmics. Vinculada a la docència, dona classes de Dibuix i Color.

Ramon Ríspoli

Ramon Ríspoli

Coordinador de la línea de recerca Disseny Inclusiu (GREDITS). Doctor en Història de l'Arquitectura i Urbanisme i Llicenciat en Arquitectura per la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Federico II de Nàpols.

Coordinador de la línea de recerca Disseny Inclusiu enmarcat en GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social). Doctor en Història de l'Arquitectura i Urbanisme i Llicenciat en Arquitectura per la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Federico II de Nàpols. Docent d'Estètica i Iconografia i Percepció Visual.

Jordi Planelles Salvans

Jordi Planelles Salvans

Arquitecte per la ETSAB UPC. Membre del Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social (GREDITS).  

Arquitecte per la ETSAB (UPC). Membre del Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social (GREDITS). Doctorant en tecnologia de la construcció. Especialista en temes de construcció, instal·lacions i rehabilitació. Soci Fundador d'Arquitectura Genís Planelles. Col·laborador professional del departament de Qualitat de Producte del ITeC i del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 

Elisa Amann

Elisa Amann

Coordinadora del Departament de Moda. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat del País Vasc.

Coordinadora del Departament de Moda.  Llicenciada en Belles Arts per la Universitat del País Vasc. Dissenyadora de moda, especialista en punt tricot. Va fundar Elisa Amann S.L., on dissenyava col.leccions pròpìes amb les que ha participat en les pasarel.les més importants a nivell nacional (Cibeles, Gaudí, Circuit…).
Actualment, combina la seva  tasca de dissenyadora amb l'equip Josep Font amb la docència de projectes de moda i de punt.

Veure més

Preu

El cost total del curs depèn del nombre de crèdits ECTS matriculats.

El preu del crèdit ECTS per al curs 2017-2018 és de 121 €.

L’import total del curs per 60 ECTS és de 7.260 €.
(inclou assegurança escolar, despeses de gestió i taxes universitàries).

Condicions de pagament:

 • Complet (pagament únic): Si es paga el curs complet en formalitzar la matrícula s’aplicarà un descompte del 3% sobre l’import dels crèdits matriculats.
 • Fraccionat: Consta de un 1er pagament de 2580 € (en formalitzar matrícula) + 9 mensualitats fixes de 520 €  (d’octubre a juny).

Preinscripció i matrícula

Terminis de preinscripció

Els estudiants hauran de seguir els terminis establerts per la Oficina de Preinscripció Universitària de Catalunya.
Per a més informació podeu consultar la web de la Oficina de Preinscripció Universitària de Catalunya.

Matriculació

El termini de matriculació al Grau en Disseny per als alumnes de nou accés es realitza segons el calendari establert per l’Oficina de Preinscripció Universitària de Catalunya.

La matriculació es realitzarà a la Secretaria de Bau, Centre Universitari de Disseny.

Indicadors Docents

WINDDAT / AQU

Beques i Ajuts

Com a estudiant de Grau en Disseny de BAU, Centre Universitari de Disseny, podràs gaudir de diferents beques i ajuts al llarg de la teva vida acadèmica al centre, així com descomptes especials i condicions preferents de finançament interns i externs.

Modalitats Beques i Ajuts:

Beques i Ajuts propis del centre
Beques i Ajuts entitats públiques
Beques i Ajuts entitats privades

Pots consultar tota la informació ampliada aquí: http://www.baued.es/ca/serveis/beques-i-ajuts

Galeria de projectes